Hỗ trợ trình duyệt

Tham chiếu HTML với hỗ trợ trình duyệt

Bảng dưới đây liệt kê tất cả các phần tử HTML và những thuộc tính của chúng, cùng với sự hỗ trợ của trình duyệt:

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<a>
download14.018.020.010.115.0
href
hreflang
media
pingKhôngKhông
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
rel
target
type

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<abbr>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<address>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<area>
alt
coords
download
href
hreflang
media
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
rel
shape
target
type

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<article>6.09.04.05.011.1

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<aside>6.09.04.05.011.1

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<audio>4.09.03.54.011.5
autoplay4.09.03.54.011.5
controls4.09.03.54.011.5
loop4.09.03.54.011.5
muted4.010.011.07.111.5
preload4.09.04.04.011.5
src4.09.03.54.011.5

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<b>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<base>
href
target

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<bdi>16.079.010.0Không15.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<bdo>
dir

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<blockquote>
cite

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<body>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<br>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<button>
autofocus5.010.04.05.09.6
disabled
form10.016.04.05.19.5
formaction9.010.04.05.115.0
formenctype9.010.04.05.111.5
formmethod9.010.04.05.115.0
formnovalidate6.011.04.0
formtarget9.010.04.05.110.6
name
type
value

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<canvas>4.09.02.03.19.0
height4.09.02.03.19.0
width4.09.02.03.19.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<caption>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<cite>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<code>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<col>
span

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<colgroup>
span

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<data>62.013.022.0Không49.0
value62.013.022.0Không49.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<datalist>20.010.04.012.19.5

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<dd>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<del>
cite
datetime

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<details>12.079.049.06.015.0
open12.079.049.06.015.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<dfn>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<dialog>37.079.053.0*Không24.0
open37.079.053.0*Không24.0

* Không được hỗ trợ theo mặc định, nhưng có thể được bật trong about:config (đặt dom.dialog_element.enabled thành true).

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<div>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<dl>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<dt>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<em>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<embed>
height
src
type
width

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<fieldset>
disabled6.0
form
name11.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<figcaption>8.09.04.05.111.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<figure>8.09.04.05.111.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<footer>5.09.04.05.011.1

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<form>
accept-charset
action
autocomplete4.05.215.0
enctype
method
name
novalidate10.04.010.115.0
rel
target

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<h1> - <h6>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<head>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<header>5.09.04.05.011.1

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<hr>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<html>
xmlns

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<i>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<iframe>
allow60.079.074.011.147.0
allowfullscreen27.011.0 -ms-18.07.0
allowpaymentrequestKhôngKhôngKhôngKhôngKhông
height
name
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
sandbox4.010.017.05.015.0
src
srcdoc20.079.025.06.015.0
width

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<img>
alt
crossorigin
height
ismap
loading77.079.075.0Không64.0
longdesc
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
sizes
src
srcset34.0?38.08.021.0
usemap
width

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<input>
accept26.010.037.011.115.0
alt
autocomplete17.06.02.05.110.0
autofocus5.011.04.05.09.6
checked
dirname79.0Không
disabled
form5.110.6
formaction10.05.110.6
formenctype10.05.110.6
formmethod10.05.110.6
formnovalidate10.010.110.6
formtarget10.05.110.6
height16.0
list20.010.04.0Không9.6
max5.010.016.05.110.6
maxlength4.010.04.05.115.0
min5.010.016.05.110.6
minlength40.017.051.010.127.0
multiple6.010.03.65.011.0
name
pattern5.010.04.010.19.6
placeholder10.010.04.05.011.0
readonly
required5.010.04.010.19.6
size
src
step6.010.016.05.010.6
type
value
width16.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<ins>
cite
datetime

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<kbd>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<label>
for
form

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<legend>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<li>
value

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<link>
crossorigin25.079.018.0?15.0
href
hreflang
media
referrerpolicy51.079.050.011.138.0
rel
sizesKhôngKhôngKhôngKhôngKhông
title
type

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<main>26.012.021.07.016.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<map>
name

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<mark>6.09.04.05.011.1

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<meta>
charset
content
http_equiv
name

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<meter>8.013.016.06.011.5
formKhôngKhôngKhôngKhôngKhông
high8.013.016.06.011.5
low8.013.016.06.011.5
max8.013.016.06.011.5
min8.013.016.06.011.5
optimum8.013.016.06.011.5
value8.013.016.06.011.5

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<nav>5.09.04.05.011.1

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<noscript>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<object>
data
formKhôngKhôngKhôngKhôngKhông
height
name
type
usemapKhôngKhôngKhôngKhông
width

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<ol>
reversed18.079.018.06.012.1
start
type

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<optgroup>
disabled8.0
label

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<option>
disabled8.0
label8.0Không
selected
value

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<output>10.013.04.05.111.0
for10.013.04.07.011.5
formKhôngKhôngKhôngKhôngKhông
name10.013.04.07.011.5

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<p>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<param>
name
value

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<picture>38.013.038.09.125.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<pre>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<progress>8.010.016.06.011.0
max8.010.016.06.011.0
value8.010.016.06.011.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<q>
cite

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<rp>5.05.538.05.015.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<rt>5.05.538.05.015.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<ruby>5.05.538.05.015.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<s>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<samp>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<script>
async8.010.03.65.115.0
crossorigin30.018.013.013.012.1
defer8.010.03.55.015.0
integrity45.017.043.013.066.0
Khôngmodule61.016.060.011.048.0
referrerpolicy70.079.065.0Không
src
type

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<section>5.09.04.05.011.5

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<select>
autofocus10.0Không
disabled9.0
form
multiple
name
required10.04.0
size

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<slot>53.079.063.010.040.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<small>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<source>4.09.03.54.010.5
media38.09.015.09.125.0
sizes38.013.03.89.125.0
src4.09.03.54.010.5
srcset38.013.038.09.125.0
type4.09.03.54.010.5

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<span>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<strong>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<style>
media
type

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<sub>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<summary>12.079.049.06.015.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<sup>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<svg>4.09.03.03.210.1

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<table>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<tbody>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<td>
colspan
headers
rowspan

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<template>26.013.022.08.015.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<textarea>
autocompleteKhôngKhông59.013.0Không
autofocus10.04.0
cols
dirname79.0Không
disabled
form11.0
maxlength10.04.0
minlength
name
placeholder10.04.05.011.5
readonly
required10.04.0
rows
spellcheck11.0
wrap

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<tfoot>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<th>
abbr
colspan
headers
rowspan
scope

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<thead>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<time>62.018.022.07.049.0
datetime62.018.022.07.049.0

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<title>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<tr>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<track>23.010.031.06.012.1
default23.010.031.06.012.1
kind23.010.031.06.012.1
label23.010.031.06.012.1
src23.010.031.06.012.1
srclang23.010.031.06.012.1

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<u>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<ul>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<var>

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<video>4.09.03.53.111.5
autoplay4.09.03.53.111.5
controls4.09.03.53.111.5
height4.09.03.53.111.5
loop4.09.011.03.111.5
muted30.010.011.05.0
poster4.09.03.63.110.5
preload4.09.04.03.110.5
src4.09.03.53.111.5
width4.09.03.53.111.5

Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
<wbr>
Thứ Năm, 05/05/2022 08:41
51 👨 424
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML