Thẻ HTML <cite>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <cite> xác định tiêu đề của tác phẩm sáng tạo (ví dụ, một cuốn sách, một bài thơ, một bài hát, một bộ phim, một bức tranh, một tác phẩm điêu khắc, v.v...).

Ví dụ, xác định tiêu đề của tác phẩm bằng thẻ <cite>:

<p><cite>The Scream</cite> by Edward Munch. Painted in 1893.</p>

Lưu ý: Tên của một người không phải là tên của một tác phẩm.

Văn bản trong phần tử <cite> thường hiển thị ở dạng nghiêng.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<cite>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <cite> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <cite> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <cite> với các giá trị mặc định sau:

cite {
  font-style: italic;
}
Thứ Năm, 02/06/2022 08:42
578 👨 488
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML