Symbol - Biểu tượng trong HTML

Thực thể trong HTML đã được trình bày trong bài học trước. HTML có nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật, tiền tệ không thể dùng bàn phím bình thường để viết được. Để thêm các biểu tượng này vào trang HTML, bạn sẽ cần dùng tới tên thực thể. Nếu không có tên, hãy dùng tới số thực thể hoặc các tham chiếu thập phân, thập lục phân.

Ví dụ như

<p>Đây là đồng &euro;</p>
<p>Đây là đồng &#8364;</p>
<p>Đây là đồng &#x20AC;</p>

Sẽ được hiển thị thành:

Đây là đồng €

Đây là đồng €

Đây là đồng €

Một số biểu tượng toán học được hỗ trợ trong HTML:

Biểu tượng Số Thực thể Mô tả
&#8704;&forall;FOR ALL
&#8706;&part;PARTIAL DIFFERENTIAL
&#8707;&exist;THERE EXISTS
&#8709;&empty;EMPTY SETS
&#8711;&nabla;NABLA
&#8712;&isin;ELEMENT OF
&#8713;&notin;NOT AN ELEMENT OF
&#8715;&ni;CONTAINS AS MEMBER
&#8719;&prod;N-ARY PRODUCT
&#8721;&sum;N-ARY SUMMATION

Một số chữ cái Hy Lạp được hỗ trợ trong HTML:

Kí tự Số Thực thể Mô tả
Α&#913;&Alpha;GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Β&#914;&Beta;GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ&#915;&Gamma;GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ&#916;&Delta;GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Ε&#917;&Epsilon;GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ζ&#918;&Zeta;GREEK CAPITAL LETTER ZETA

Một số thực thể khác được hỗ trợ trong HTML:

Kí tự Số Thực thể Mô tả
©&#169;&copy;COPYRIGHT SIGN
®&#174;&reg;REGISTERED SIGN
&#8364;&euro;EURO SIGN
&#8482;&trade;TRADEMARK
&#8592;&larr;LEFTWARDS ARROW
&#8593;&uarr;UPWARDS ARROW
&#8594;&rarr;RIGHTWARDS ARROW
&#8595;&darr;DOWNWARDS ARROW
&#9824;&spades;BLACK SPADE SUIT
&#9827;&clubs;BLACK CLUB SUIT
&#9829;&hearts;BLACK HEART SUIT
&#9830;&diams;BLACK DIAMOND SUIT

Bài trước: Thực thể trong HTML

Bài sau: Mã hóa kí tự trong HTML (Charset)

Thứ Sáu, 10/05/2019 12:37
52 👨 4.186
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML