Thẻ HTML <base>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <base> chỉ định URL cơ sở và/hoặc đích cho tất cả các URL tương đối trong tài liệu.

<head>
  <base href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">
</head>

<body>
<img src="images/stickman.gif" width="24" height="39" alt="Stickman">
<a href="tags/tag_base.asp">HTML base Tag</a>
</body>

Thẻ <base> phải có một href, một thuộc tính đích hoặc cả hai.

Chỉ có thể có một phần tử <base> duy nhất trong một tài liệu và nó phải nằm bên trong phần tử <head>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<base>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
hrefURLChỉ định URL cơ sở cho tất cả các URL tương đối trong trang
target_blank
_parent
_self
_top
Chỉ định mục tiêu mặc định cho tất cả các siêu liên kết và biểu mẫu trong trang

Các sự kiện và thuộc tính Global

Thẻ <base> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <base> không hỗ trợ bất kỳ thuộc tính sự kiện nào.

Cài đặt CSS mặc định

Không có.

Thứ Tư, 25/05/2022 10:27
556 👨 502
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML