Định dạng văn bản trong HTML

Phần tử định dạng trong HTML giúp xác định kiểu cách cũng như tầm quan trọng của văn bản.

Các phần tử định dạng trong HTML

Ở bài trước, bạn đã học về thuộc tính style trong HTML. HTML còn sử dụng các phần tử đặc biệt để định nghĩa văn bản có ý nghĩa đặc biệt, như <b><i> để in đậm và in nghiêng. Đây là danh sách các phần tử định dạng cho văn bản đặc biệt.

 • <b> in đậm
 • <strong> văn bản quan trọng
 • <i> in nghiêng
 • <em> nhấn mạnh
 • <mark> văn bản đánh dấu
 • <small> chữ nhỏ
 • <dell> văn bản bị xóa
 • <ins> văn bản được chèn vào
 • <sub> văn bản chỉ số dưới
 • <sup> văn bản chỉ số trên

Các phần tử <b> và <strong>

Phần tử <b> trong HTML được dùng để định nghĩa văn bản in đậm, ngoài ra không có tầm quan trọng nào khác.

<b>Đoạn văn được in đậm.</b>

Phần tử <strong> được dùng để định nghĩa văn bản quan trọng.

<strong>Văn bản quan trọng.</strong>

Các phần tử <i> và <em>

Phần tử <i> dùng để định nghĩa văn bản in nghiêng, không có tầm quan trọng nào khác.

<i>Văn bản in nghiêng.</i>

Phần tử <em> dùng để định nghĩa văn bản được nhấn mạnh.

<em>Văn bản nhấn mạnh.</em>

Lưu ý: Dù trình duyệt hiển thị <strong> giống <b><em> giống <i> nhưng 2 cặp này có sự khác nhau về mặt ý nghĩa. Trong khi <b><i> định nghĩa văn bản in đậm và in nghiêng, <strong><em> chỉ ra rằng văn bản đó là quan trọng.

Phần tử <small>

Phần tử <small> dùng để định nghĩa văn bản nhỏ hơn.

<h2>Định dạng <small>nhỏ hơn</small> cho văn bản</h2>

Phần tử <mark>

Phần tử <mark> được dùng để định nghĩa văn bản được đánh dấu (marked hay highlighted).

<h2>Văn bản <mark>được đánh dấu</mark> trong HTML</h2>

Phần tử <del> trong HTML

<del> là phần tử dùng để định nghĩa văn bản bị xóa bỏ.

<p>Tôi thích màu <del>xanh</del> đỏ</p>

Phần tử <ins> trong HTML

Phần tử <ins> được dùng để định nghĩa văn bản được chèn thêm.

<p>Tôi thích <ins>màu</ins> đỏ.</p>

Phần tử <sub> trong HTML

Phần tử <sub> được dùng để định nghĩa chỉ số dưới.

<p>Đây là <sub>chỉ số dưới</sub> trong HTML.</p>

Phần tử <sup> trong HTML

Phần tử <sup> được dùng để định nghĩa chỉ số trên.

<p>Đây là <sup>chỉ số trên</sup> trong HTML.</p>

Định dạng văn bản với một số thẻ trong HTML
Định dạng văn bản với một số thẻ trong HTML

Bài trước: Thuộc tính Style trong HTML

Bài sau: Các phần tử trích dẫn trong HTML

Thứ Sáu, 04/05/2018 17:11
54 👨 11.459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML