Plug-in trong HTML

Plug-in là các chương trình máy tính mở rộng chức năng tiêu chuẩn của trình duyệt.

Plug-in

Các plug-in được thiết kế để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau:

 • Plug-in có thể dùng để chạy các ứng dụng Java
 • Plug-in có thể dùng để chạy các chức năng điều khiển Microsoft ActiveX
 • Plug-in có thể dùng để hiển thị phim Flash
 • Plug-in có thể dùng để hiển thị bản đồ
 • Plug-in có thể dùng để quét virus
 • Plug-in có thể dùng để xác minh một ID ngân hàng

Cảnh báo!

 • Hầu hết các trình duyệt không còn hỗ trợ Java Applet và Plug-in.
 • Chức năng điều khiển ActiveX không còn được hỗ trợ trong bất kỳ trình duyệt nào.
 • Hỗ trợ cho Shockwave Flash cũng đã bị vô hiệu hóa trong các trình duyệt hiện đại.

Phần tử <object>

Phần tử <object> được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt.

Phần tử <object> xác định một đối tượng được nhúng trong tài liệu HTML.

Nó được thiết kế để nhúng các plug-in (như ứng dụng Java, trình đọc PDF và trình phát Flash) vào những trang web, nhưng cũng có thể được sử dụng để bao gồm HTML trong HTML:

Ví dụ:

<object width="100%" height="500px" data="snippet.html"></object>

Hoặc hình ảnh nếu bạn thích:

Ví dụ:

<object data="audi.jpeg"></object>

Phần tử <embed>

Phần tử <embed> được hỗ trợ trong tất cả các trình duyệt chính.

Phần tử <embed> cũng định nghĩa một đối tượng được nhúng trong tài liệu HTML.

Các trình duyệt web đã hỗ trợ phần tử <embed> trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trước HTML5, nó không phải là một phần đặc trưng của HTML.

Ví dụ:

<embed src="audi.jpeg">

Lưu ý rằng phần tử <embed> không có thẻ đóng. Nó không thể chứa văn bản thay thế.

Phần tử <embed> cũng có thể được sử dụng để bao gồm HTML trong HTML:

Ví dụ:

<embed width="100%" height="500px" src="snippet.html">
Thứ Ba, 26/04/2022 14:10
523 👨 451
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML