Thẻ HTML <q>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <q>

Thẻ <q> xác định một trích dẫn ngắn. Ví dụ sau đánh dấu một trích dẫn ngắn:

<p>Mục tiêu của WWF là:
<q>ây dựng một tương lai nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên.</q>
Chúng tôi hy vọng họ thành công.</p>

Các trình duyệt thường chèn dấu ngoặc kép xung quanh câu trích dẫn.

Mẹo: Sử dụng <blockquote> cho những trích dẫn dài.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<q>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
citeURLChỉ định URL nguồn của trích dẫn

Thuộc tính Global

Thẻ <q> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <q> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Ví dụ sau sử dụng CSS để tạo kiểu cho phần tử <q>:

<html>
<head>
<style>
q {
  color: gray;
  font-style: italic;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Mục tiêu của WWF là:
<q>ây dựng một tương lai nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên.</q>
Chúng tôi hy vọng họ thành công.</p>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <q> với các giá trị mặc định sau:

q {
  display: inline;
}

q:before {
  content: open-quote;
}

q:after {
  content: close-quote;
}
Chủ Nhật, 08/10/2023 16:00
53 👨 187
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Học HTTP