Thẻ br trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <br> dùng để xuống hàng trong cùng đoạn văn, giống phím "Enter".

Thẻ <br> là thẻ trống, nó không có thẻ kết thúc.

Trình duyệt hỗ trợ

Google Chrome

 Mozilla FirefoxInternet ExplorerOperaSafari

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

Tip: Thẻ <br> rất hữu ích để viết địa chỉ hoặc bài thơ.

Chú ý: Sử dụng thẻ <br> để nhập ngắt dòng, không dùng để tách các đoạn.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Đoạn văn dài cần xuống dòng<br>Đã xuống dòng.</p>

</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Đoạn văn dài cần xuống dòng
Đã xuống dòng.
Thứ Ba, 31/05/2022 09:25
56 👨 7.530
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML