Thẻ HTML <del>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <del> xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu. Các trình duyệt thường sẽ gạch một dòng qua văn bản đã xóa.

Ví dụ, văn bản có một phần bị xóa và một phần mới được chèn:

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p>

Mẹo và lưu ý

Tham khảo thêm thẻ <ins> để đánh dấu văn bản được chèn.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<del>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
citeURLChỉ định URL cho một tài liệu giải thích lý do tại sao văn bản bị xóa/thay đổi
datetimeYYYY-MM-DDThh:mm:ssTZDChỉ định ngày và giờ khi văn bản bị xóa/thay đổi

Thuộc tính Global

Thẻ <del> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <del> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Sử dụng CSS để tạo kiểu cho <del> và <ins>:

<html>
<head>
<style>
del {background-color: tomato;}
ins {background-color: yellow;}
</style>
</head>
<body>

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <del> với các giá trị mặc định sau:

del {
  text-decoration: line-through;
}
Thứ Sáu, 10/06/2022 09:14
553 👨 465
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML