Thẻ HTML <noscript>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <noscript>

Thẻ <noscript> xác định nội dung thay thế sẽ được hiển thị cho người dùng đã tắt script trong trình duyệt của họ hoặc có trình duyệt không hỗ trợ script. Ví dụ về cách sử dụng thẻ <noscript> như sau:

<script>
document.write("Hello World!")
</script>
<noscript>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Javascript!</noscript>

Phần tử <noscript> có thể được sử dụng trong cả <head><body>. Khi được sử dụng bên trong <head>, phần tử <noscript> chỉ có thể chứa các phần tử <link>, <style> và <meta>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<noscript>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <noscript> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Không có.

Chủ Nhật, 28/05/2023 08:49
53 👨 239
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML