HTML Drag & Drop API

Trong HTML, bất kỳ phần tử nào cũng có thể được kéo và thả.

Kéo và thả

Drag and drop (Kéo và thả) là một tính năng rất phổ biến. Đó là khi bạn "lấy" một đối tượng và kéo nó đến một vị trí khác. Người dùng có thể chọn các phần tử có thể kéo bằng chuột, kéo các phần tử đó vào phần tử có thể kéo và thả chúng bằng cách nhả nút chuột. Một hình trong suốt của các phần tử có thể kéo theo sau con trỏ trong quá trình kéo.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ tính năng Drag and drop.

API
Drag and Drop
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
4.09.03.56.012.0

Ví dụ về kéo và thả trong HTML

Dưới đây là một ví dụ về việc kéo và thả đơn giản:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
function allowDrop(ev) {
 ev.preventDefault();
}

function drag(ev) {
 ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

function drop(ev) {
 ev.preventDefault();
 var data = ev.dataTransfer.getData("text");
 ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>
</head>
<body>

<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>

<img id="drag1" src="img_logo.gif" draggable="true" ondragstart="drag(event)" width="336" height="69">

</body>
</html>

Mọi thứ có vẻ phức tạp, nhưng hãy xem xét tất cả các phần khác nhau của một sự kiện kéo và thả.

Tạo một phần tử có thể kéo được

Trước hết, để làm cho một phần tử có thể kéo, hãy đặt thuộc tính draggable thành true:

<img draggable="true">

Chỉ định dữ liệu được kéo gì - ondragstart và setData()

Sau đó, chỉ định điều gì sẽ xảy ra khi phần tử được kéo.

Trong ví dụ trên, thuộc tính ondragstart gọi hàm drag(event), chỉ định dữ liệu nào sẽ được kéo.

Phương thức dataTransfer.setData() đặt kiểu dữ liệu và giá trị của dữ liệu được kéo:

function drag(ev) {
 ev.dataTransfer.setData("text", ev.target.id);
}

Trong trường hợp này, kiểu dữ liệu là "text" và giá trị là id của phần tử có thể kéo ("drag1").

Thả ở đâu - ondragover

Sự kiện ondragover chỉ định nơi dữ liệu được kéo có thể được thả xuống.

Theo mặc định, không thể bỏ dữ liệu hoặc phần tử trong các phần tử khác. Để cho phép thả, cần phải ngăn việc xử lý mặc định của phần tử.

Điều này được thực hiện bằng cách gọi phương thức event.preventDefault() cho sự kiện ondragover:

event.preventDefault()

Thực hiện thả - ondrop

Khi dữ liệu được kéo được thả, sự kiện thả sẽ xảy ra.

Trong ví dụ trên, thuộc tính ondrop gọi hàm,  drop(event):

function drop(ev) {
 ev.preventDefault();
 var data = ev.dataTransfer.getData("text");
 ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}

Code được giải thích như sau:

 • Gọi PreventDefault() để ngăn trình duyệt xử lý dữ liệu mặc định (mặc định là mở dưới dạng liên kết khi thả)
 • Lấy dữ liệu được kéo bằng phương thức dataTransfer.getData(). Phương thức này sẽ trả về bất kỳ dữ liệu nào được đặt thành cùng loại trong phương thức setData()
 • Dữ liệu được kéo là id của phần tử được kéo ("drag1")
 • Nối phần tử đã kéo vào phần tử thả

Xem thêm:

Thứ Năm, 28/04/2022 09:24
519 👨 735
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML