Thẻ HTML <samp>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <samp>

Thẻ <samp> được sử dụng để xác định đầu ra mẫu từ chương trình máy tính. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ đơn cách mặc định của trình duyệt.

Mẹo: Thẻ này không được dùng nữa. Tuy nhiên, có thể đạt được hiệu ứng phong phú hơn bằng cách sử dụng CSS. Ngoài ra, hãy tham khảo thêm:

ThẻMô tả
<code>Xác định một đoạn code máy tính
<kbd>Xác định đầu vào bàn phím
<var>Xác định một biến
<pre>Xác định văn bản được định dạng sẵn

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<samp>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <samp> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <samp> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <samp> với các giá trị mặc định sau:

samp {
  font-family: monospace;
}
Thứ Hai, 18/12/2023 08:24
51 👨 118
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML