Thẻ HTML <kbd>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <kbd>

Thẻ <kbd> được sử dụng để xác định đầu vào bàn phím. Nội dung bên trong được hiển thị bằng phông chữ đơn cách mặc định của trình duyệt. Ví dụ sau xác định một số văn bản dưới dạng đầu vào bàn phím trong tài liệu:

<p>Nhấn <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>C</kbd> để sao chép văn bản (Windows).</p>

<p>Nhấn <kbd>Cmd</kbd> + <kbd>C</kbd> để sao chép văn bản (Mac OS).</p>

Mẹo: Thẻ này không được dùng nữa. Tuy nhiên, có thể đạt được hiệu ứng phong phú hơn bằng cách sử dụng CSS (xem ví dụ bên dưới).

Tham khảo thêm:

ThẻMô tả
<code>Định nghĩa một đoạn code máy tính
<samp>Xác định đầu ra mẫu từ một chương trình máy tính
<var>Định nghĩa một biến
<pre>Xác định văn bản được định dạng sẵn

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<kbd>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <kbd> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <kbd> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Sử dụng CSS để tạo kiểu cho phần tử <kbd>:

<html>
<head>
<style>
kbd {
  border-radius: 2px;
  padding: 2px;
  border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Nhấn <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>C</kbd> để sao chép văn bản (Windows).</p>
<p>Nhấn <kbd>Cmd</kbd> + <kbd>C</kbd> để sao chép văn bản (Mac OS).</p>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <kbd> với các giá trị mặc định sau:

kbd {
  font-family: monospace;
}
Thứ Tư, 28/12/2022 14:46
52 👨 222
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML