Đường dẫn tập tin trong HTML

Bài viết hướng dẫn cách tham chiếu bằng đường dẫn tới tập tin trong HTML.

Đường dẫn tập tin trong HTML

Đường dẫn tập tin là địa chỉ của tập tin trong cấu trúc thư mục của trang web, có thể dùng khi liên kết tới các tập tin ngoài như:

  • Trang web
  • Hình ảnh
  • Style Sheet
  • JavaScript
Đường dẫn Mô tả
<img src="anh.jpg">anh.jpg đặt trong cùng thư mục với trang hiện tại
<img src="images/anh.jpg">anh.jpg đặt trong thư mục hình ảnh của thư mục hiện tại
<img src="/photos/anh.jpg">anh.jpg đặt trong thư mục ảnh gốc (root) của trang web hiện tại
<img src="../anh.jpg">anh.jpg đặt trong thư mục trên thư mục hiện tại một bậc

Đường dẫn tập tin tuyệt đối

Đường dẫn tuyệt đối là URL đầy đủ của tập tin Internet.

<img src="https://www.quantrimang.com/hinhanh/anh.jpg"alt="Bầu trời">

Đường dẫn tập tin tương đối

Đường dẫn tương đối trỏ tới một tập tin có liên quan tới trang hiện tại. Ở ví dụ này, đường dẫn trỏ tới file trong thư mục hình ảnh cuối cùng của trang web hiện tại.

<img src="/hinhanh/anh.jpg" alt="Bầu trời">

Ở ví dụ này, đường dẫn trỏ tới tập tin trong thư mục hình ảnh đặt trong thư mục trên một cấp so với thư mục hiện tại.

<img src="../hinhanh/anh.jpg" alt="Bầu trời">

Thường thì nên dùng các đường dẫn tương đối (nếu có thể) vì trang web sẽ không bị bó buộc vào một URL nhất định. Tất cả các đường dẫn đều dùng được trên máy tính của bạn (localhost) và trên domain công cộng hiện tại cũng như tương lai.

Bài trước: JavaScript trong HTML

Bài sau: Phần tử Head trong HTML

Thứ Sáu, 10/05/2019 12:36
46 👨 15.869
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML