Thẻ HTML <b>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <b> chỉ định văn bản in đậm mà không có bất kỳ mức độ quan trọng nào được thêm vào.

<p>This is normal text - <b>and this is bold text</b>.</p>

Mẹo và lưu ý

Lưu ý, theo đặc điểm kỹ thuật HTML5, thẻ <b> nên được sử dụng như một phương án cuối cùng khi không có thẻ nào khác thích hợp hơn. Đặc điểm kỹ thuật cho biết rằng các tiêu đề phải được biểu thị bằng thẻ <h1> đến <h6>, văn bản được nhấn mạnh phải được biểu thị bằng thẻ <em>, văn bản quan trọng phải được biểu thị bằng thẻ <strong> và văn bản được đánh dấu/highlight phải được được biểu thị bằng thẻ <mark>.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng CSS sau để đặt văn bản in đậm: "font-weight: bold;".

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<b>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <b> cũng hỗ trợ thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <b> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Sử dụng CSS để đặt văn bản in đậm:

<p>This is normal text - <span style="font-weight:bold;">and this is bold text</span>.</p>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <b> có các giá trị mặc định sau:

b {
  font-weight: bold;
}
Thứ Ba, 24/05/2022 09:16
561 👨 611
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML