Thẻ HTML <p>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <p>

Thẻ <p> định nghĩa một đoạn văn. Trình duyệt tự động thêm một dòng trống trước và sau mỗi phần tử <p>. Ví dụ về một đoạn được đánh dấu như sau:

<p>Đây là văn bản trong một đoạn văn.</p>

Mẹo: Sử dụng CSS để tạo kiểu cho đoạn văn.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<p>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <p> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <p> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Căn chỉnh văn bản trong đoạn văn (bằng CSS):

<p style="text-align:right">Chào mừng bạn đến với Quản Trị Mạng!</p>

Tạo kiểu đoạn văn bằng CSS:

<html>
<head>
<style>
p {
  color: navy;
  text-indent: 30px;
  text-transform: uppercase;
}
</style>
</head>
<body>

<p>Trình quản lý mật khẩu dành riêng cho Windows có thể làm được nhiều hơn những gì có trong trình duyệt web của bạn. Ngoài việc quản lý và lưu trữ an toàn mật khẩu, nó có thể lưu trữ các ghi chú và tài liệu quan trọng, ngân hàng và các chi tiết tài chính khác, chi tiết nhận dạng, tạo mật khẩu mạnh, đồng bộ mật khẩu của bạn trên các thiết bị và theo dõi những mật khẩu bị đánh cắp và rò rỉ trực tuyến.</p>

</body>
</html>

Thêm về đoạn văn:

<p>
Đoạn văn này
chứa rất nhiều dòng
trong mã nguồn,
nhưng trình duyệt
bỏ qua nó.
</p>

Các vấn đề về bài thơ trong HTML:

<p>
My Bonnie lies over the ocean.
My Bonnie lies over the sea.
My Bonnie lies over the ocean.
Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <p> với các giá trị mặc định sau:

p {
  display: block;
  margin-top: 1em;
  margin-bottom: 1em;
  margin-left: 0;
  margin-right: 0;
}
Chủ Nhật, 13/08/2023 08:12
34 👨 165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML