Thẻ HTML <fieldset>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <fieldset>

Thẻ <fieldset> được sử dụng để nhóm các phần tử liên quan trong một biểu mẫu. Thẻ <fieldset> vẽ một hộp xung quanh các phần tử liên quan. Sau đây là ví dụ về các yếu tố liên quan đến nhóm trong một biểu mẫu:

<form action="/action_page.php">
 <fieldset>
  <legend>Thông tin cá nhân:</legend>
  <label for="fname">Họ:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Tên:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
  <label for="birthday">Ngày sinh:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
 </fieldset>
</form>

Mẹo và lưu ý

Mẹo: Thẻ <legend> được sử dụng để xác định phụ đề cho phần tử <fieldset>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<fieldset>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
disableddisabledChỉ định rằng một nhóm các phần tử biểu mẫu có liên quan sẽ bị vô hiệu hóa
formform_idChỉ định các trường thuộc về biểu mấu nào
nametextChỉ định tên cho các trường

Thuộc tính Global

Thẻ <fieldset> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <fieldset> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ khác

Sử dụng CSS để tạo kiểu cho <fieldset><legend>:

<html>
<head>
<style>
fieldset {
 background-color: #eeeeee;
}

legend {
 background-color: gray;
 color: white;
 padding: 5px 10px;
}

input {
 margin: 5px;
}
</style>
</head>
<body>

<form action="/action_page.php">
 <fieldset>
  <legend>Thông tin cá nhân:</legend>
  <label for="fname">Họ:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Tên:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
  <label for="birthday">Ngày sinh:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
 </fieldset>
</form>

</body>
</html>

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <fieldset> với các giá trị mặc định sau:

fieldset {
 display: block;
 margin-left: 2px;
 margin-right: 2px;
 padding-top: 0.35em;
 padding-bottom: 0.625em;
 padding-left: 0.75em;
 padding-right: 0.75em;
 border: 2px groove (internal value);
}
Thứ Bảy, 03/09/2022 10:48
523 👨 901
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML