Thẻ HTML <embed>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <embed>

Thẻ <embed> xác định container cho tài nguyên bên ngoài, chẳng hạn như trang web, ảnh, trình phát đa phương tiện hoặc ứng dụng plug-in.

Nhúng hình ảnh:

<embed type="image/jpg" src="pic_trulli.jpg" width="300" height="200">

Nhúng trang HTML:

<embed type="text/html" src="snippet.html" width="500" height="200">

Nhúng video:

<embed type="video/webm" src="video.mp4" width="400" height="300">

Cảnh báo:

  • Hầu hết các trình duyệt không còn hỗ trợ Java Applet và Plug-in.
  • Điều khiển ActiveX không còn được hỗ trợ trong bất kỳ trình duyệt nào.
  • Hỗ trợ cho Shockwave Flash cũng đã bị vô hiệu hóa trong các trình duyệt hiện đại.

Gợi ý

  • Để hiển thị hình ảnh, tốt hơn là sử dụng thẻ <img>.
  • Để hiển thị HTML, tốt hơn là sử dụng thẻ <iframe>.
  • Để hiển thị video hoặc âm thanh, tốt hơn nên sử dụng thẻ <video><audio>.

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<embed>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính

Thuộc tínhGiá trịMô tả
heightpixelsChỉ định chiều cao của nội dung được nhúng
srcURLChỉ định địa chỉ của file bên ngoài để nhúng
typemedia_typeChỉ định loại media của nội dung được nhúng
widthpixelsChỉ định chiều rộng của nội dung được nhúng

Thuộc tính Global

Thẻ <embed> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <embed> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <embed> với các giá trị mặc định sau:

embed:focus {
  outline: none;
}
Thứ Bảy, 27/08/2022 11:42
528 👨 447
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML