Thẻ HTML <ins>

Thẻ <ins> trong HTML dùng để đánh dấu một phần của văn bản đã được thêm vào văn bản gốc ban đầu. Nó có thể được sử dụng để xác định những thay đổi đã được thực hiện trên văn bản, ví dụ như các chỉnh sửa, bổ sung, hoặc xóa bỏ...

Cách sử dụng thẻ <ins>

Để sử dụng thẻ ins, bạn cần đặt nó bên trong một thẻ như p, div, blockquote và đặt nội dung cần đánh dấu bên trong thẻ ins. Ví dụ:

<p>Màu sắc ưa thích của tôi là <del>xanh</del> <ins>đỏ</ins>!</p>

Các trình duyệt thường sẽ gạch dưới văn bản được chèn. Với câu lệnh trên, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Màu sắc ưa thích của tôi là xanh đỏ!

Ghi chú: thẻ <del> để đánh dấu văn bản đã bị xóa so với văn bản ban đầu.

Các trình duyệt hỗ trợ thẻ ins

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Firefox
  • Safari
  • Opera

Thuộc tính trong thẻ ins

Thuộc tínhGiá trịMô tả
citeURLChỉ định URL cho tài liệu giải thích lý do tại sao văn bản được chèn/thay đổi
datetimeYYYY-MM-DDThh:mm:ssTZDChỉ định ngày và giờ khi văn bản được chèn/thay đổi

Thuộc tính Global

Thẻ <ins> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <ins> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Các ví dụ về sử dụng thẻ ins

Sử dụng CSS để tạo kiểu cho <del><ins>:

<html>
<head>
<style>
  del {background-color: green;}
  ins {background-color: yellow;}
</style>
</head>
<body>

<p>Màu yêu thích của tôi là <del>xanh</del> <ins>đỏ</ins>!</p>

</body>
</html>

Kết quả sẽ ra như sau:

Màu yêu thích của tôi là xanh đỏ!

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <ins> với các giá trị mặc định sau:

ins {
  text-decoration: underline;
}

Lưu ý rằng một số trình duyệt có thể hiển thị thẻ ins và del không đúng hiển thị mà bạn mong muốn. Do đó, bạn hãy tự định nghĩa thuộc tính style cho thẻ ins của mình hoặc định nghĩa trong file css mặc định.

Thứ Tư, 28/12/2022 14:44
53 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML