Thẻ HTML <mark>

Định nghĩa và cách sử dụng thẻ <mark>

Thẻ <mark> xác định văn bản sẽ được đánh dấu hoặc highlight. Ví dụ sau highlight các phần của một văn bản:

<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ phần tử.

Phần tử
< mark >
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
6.09.04.05.011.1

Thuộc tính Global

Thẻ <mark> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <mark> cũng hỗ trợ các thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <mark> với các giá trị mặc định sau:

mark {
  background-color: yellow;
  color: black;
}
Chủ Nhật, 26/03/2023 09:00
55 👨 271
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML