HTML Web Storage API

HTML Web Storage tốt hơn cookie.

HTML Web Storage là gì?

Với tính năng Web Storage, các ứng dụng web có thể lưu trữ dữ liệu cục bộ trong trình duyệt của người dùng.

Trước HTML5, dữ liệu ứng dụng phải được lưu trữ trong cookie, được bao gồm trong mọi yêu cầu của máy chủ. Lưu trữ web an toàn hơn và một lượng lớn dữ liệu có thể được lưu trữ cục bộ mà không ảnh hưởng đến hiệu suất trang web.

Không giống như cookie, giới hạn lưu trữ lớn hơn nhiều (ít nhất 5MB) và thông tin không bao giờ được chuyển đến máy chủ.

Lưu trữ web dựa trên nguồn gốc (theo domain và giao thức). Tất cả các trang, từ một nguồn, có thể lưu trữ và truy cập cùng một dữ liệu.

Hỗ trợ trình duyệt

Các số trong bảng chỉ định phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ Web Storage.

API
Web Storage
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera
4.08.03.54.011.5

Các đối tượng HTML Web Storage

HTML Web Storage cung cấp hai đối tượng để lưu trữ dữ liệu trên client:

 • window.localStorage - lưu trữ dữ liệu không có ngày hết hạn
 • window.sessionStorage - lưu trữ dữ liệu cho một phiên (dữ liệu bị mất khi đóng tab trình duyệt)

Trước khi sử dụng lưu trữ web, hãy kiểm tra hỗ trợ của trình duyệt cho localStoragesessionStorage:

if (typeof(Storage) !== "undefined") {
 // Code for localStorage/sessionStorage.
} else {
 // Sorry! No Web Storage support..
}

Đối tượng localStorage

Đối tượng localStorage lưu trữ dữ liệu mà không có ngày hết hạn. Dữ liệu sẽ không bị xóa khi trình duyệt bị đóng và sẽ có sẵn vào ngày, tuần hoặc năm tiếp theo.

Ví dụ:

// Store
localStorage.setItem("lastname", "Smith");

// Retrieve
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.getItem("lastname");

Ví dụ được giải thích như sau:

 • Tạo một cặp tên/giá trị localStorage với name="lastname"value="Smith"
 • Lấy giá trị của "lastname" và chèn nó vào phần tử có id="result"

Ví dụ trên cũng có thể được viết như thế này:

// Store
localStorage.lastname = "Smith";
// Retrieve
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.lastname;

Cú pháp để xóa mục localStorage "lastname" như sau:

localStorage.removeItem("lastname");

Lưu ý: Các cặp tên/giá trị luôn được lưu trữ dưới dạng chuỗi. Hãy nhớ chuyển đổi chúng sang định dạng khác khi cần thiết!

Ví dụ sau đây đếm số lần người dùng đã nhấp vào một nút. Trong đoạn code này, chuỗi giá trị được chuyển đổi thành một số để có thể tăng bộ đếm:

if (localStorage.clickcount) {
 localStorage.clickcount = Number(localStorage.clickcount) + 1;
} else {
 localStorage.clickcount = 1;
}
document.getElementById("result").innerHTML = "You have clicked the button " +
localStorage.clickcount + " time(s).";

Đối tượng sessionStorage

Đối tượng sessionStorage ngang bằng với đối tượng localStorage, ngoại trừ việc nó lưu trữ dữ liệu chỉ cho một phiên. Dữ liệu bị xóa khi người dùng đóng một tab trình duyệt cụ thể.

Ví dụ sau đếm số lần người dùng đã nhấp vào nút, trong phiên hiện tại:

if (sessionStorage.clickcount) {
 sessionStorage.clickcount = Number(sessionStorage.clickcount) + 1;
} else {
 sessionStorage.clickcount = 1;
}
document.getElementById("result").innerHTML = "You have clicked the button " +
sessionStorage.clickcount + " time(s) in this session.";
Thứ Sáu, 29/04/2022 09:06
53 👨 621
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ HTML