Thông báo trạng thái HTTP

Khi trình duyệt yêu cầu service từ web server, lỗi có thể xảy ra và máy chủ có thể trả về mã lỗi như "404 Not Found".

Người ta thường đặt tên cho những lỗi này là thông báo lỗi HTML. Nhưng những thông báo này cũng được gọi là thông báo trạng thái HTTP. Trên thực tế, máy chủ luôn trả về thông báo cho mọi yêu cầu. Thông báo phổ biến nhất là 200 OK.

Dưới đây là danh sách các thông báo trạng thái HTTP có thể được trả lại:

1xx: Thông tin

Thông báoMô tả
100 ContinueServer đã nhận được header yêu cầu và client sẽ tiến hành gửi nội dung yêu cầu
101 Switching ProtocolsBên yêu cầu đã yêu cầu máy chủ chuyển giao thức
103 Early HintsĐược sử dụng với header Link để cho phép trình duyệt bắt đầu load trước tài nguyên trong khi máy chủ chuẩn bị phản hồi

2xx: Thành công

Thông báoMô tả
200 OKYêu cầu được chấp thuận (đây là phản hồi tiêu chuẩn cho các yêu cầu HTTP thành công)
201 CreatedYêu cầu đã được thực hiện và một tài nguyên mới được tạo
202 AcceptedYêu cầu đã được chấp nhận để xử lý, nhưng quá trình xử lý vẫn chưa hoàn tất
203 Non-Authoritative InformationYêu cầu đã được xử lý thành công nhưng đang trả lại thông tin có thể từ một nguồn khác
204 No ContentYêu cầu đã được xử lý thành công nhưng không trả về bất kỳ nội dung nào
205 Reset ContentYêu cầu đã được xử lý thành công, nhưng không trả về bất kỳ nội dung nào và yêu cầu bên yêu cầu reset chế độ xem tài liệu
206 Partial ContentServer chỉ phân phối một phần tài nguyên bởi header phạm vi do client gửi

3xx: Chuyển hướng

Thông báoMô tả
300 Multiple ChoicesMột danh sách liên kết. Người dùng có thể chọn một liên kết và đi đến vị trí đó. Tối đa 5 địa chỉ
301 Moved PermanentlyTrang được yêu cầu đã chuyển sang một URL mới
302 FoundTrang được yêu cầu đã tạm thời chuyển sang một URL mới
303 See OtherTrang được yêu cầu có thể được tìm thấy dưới một URL khác
304 Not ModifiedCho biết trang được yêu cầu chưa được sửa đổi kể từ lần yêu cầu cuối cùng
307 Temporary RedirectTrang được yêu cầu đã tạm thời chuyển sang một URL mới
308 Permanent RedirectTrang được yêu cầu đã chuyển vĩnh viễn sang một URL mới

4xx: Lỗi Client

Thông báoMô tả
400 Bad RequestKhông thể thực hiện yêu cầu do cú pháp sai
401 UnauthorizedYêu cầu hợp lệ, nhưng máy chủ từ chối phản hồi nó. Sử dụng khi có thể xác thực nhưng không thành công hoặc chưa được quy định
402 Payment RequiredDùng cho tương lai
403 ForbiddenYêu cầu hợp lệ, nhưng máy chủ từ chối phản hồi nó
404 Not FoundKhông thể tìm thấy trang được yêu cầu nhưng trang có thể có lại trong tương lai
405 Method Not AllowedTrang được thực hiện bằng một phương thức yêu cầu không được trang đó hỗ trợ
406 Not AcceptableServer chỉ có thể tạo phản hồi không được client chấp nhận
407 Proxy Authentication RequiredTrước tiên client phải tự xác thực bằng proxy
408 Request TimeoutServer đã hết thời gian chờ yêu cầu
409 ConflictKhông thể hoàn thành yêu cầu do xung đột trong yêu cầu
410 GoneTrang được yêu cầu không còn nữa
411 Length Required"Content-Length" không được xác định. Máy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu nếu không có nó
412 Precondition FailedĐiều kiện tiên quyết đưa ra trong yêu cầu được máy chủ đánh giá là false
413 Request Too LargeMáy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu vì thực thể yêu cầu quá lớn
414 Request-URI Too LongMáy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu do URI quá dài. Xảy ra khi bạn chuyển đổi yêu cầu POST thành yêu cầu GET với thông tin truy vấn dài
415 Unsupported Media TypeMáy chủ sẽ không chấp nhận yêu cầu, vì loại media không được hỗ trợ
416 Range Not SatisfiableClient đã yêu cầu một phần của file, nhưng server không thể cung cấp phần đó
417 Expectation FailedMáy chủ không thể đáp ứng các yêu cầu của trường Expect request-header

5xx: Lỗi Server

Thông báoMô tả
500 Internal Server ErrorThông báo lỗi chung chung, được đưa ra khi không có thông báo cụ thể nào phù hợp
501 Not ImplementedMáy chủ không nhận ra phương thức yêu cầu hoặc không có khả năng thực hiện yêu cầu
502 Bad GatewayServer đang hoạt động như một gateway hoặc proxy và nhận được phản hồi không hợp lệ từ upstream server
503 Service UnavailableMáy chủ hiện không khả dụng (quá tải hoặc ngừng hoạt động)
504 Gateway TimeoutServer đang hoạt động như một cổng hoặc proxy và không nhận được phản hồi kịp thời từ upstream server
505 HTTP Version Not SupportedMáy chủ không hỗ trợ phiên bản giao thức HTTP được sử dụng trong yêu cầu
511 Network Authentication RequiredClient cần xác thực để có quyền truy cập mạng
Thứ Hai, 16/05/2022 09:31
58 👨 371
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML