Thẻ HTML <dt>

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <dt> xác định một thuật ngữ/tên trong danh sách mô tả. Đây là ví dụ về một danh sách mô tả, với các thuật ngữ và phần mô tả:

<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>Black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>White cold drink</dd>
</dl>

Thẻ <dt> được sử dụng cùng với <dl> (xác định danh sách mô tả) và <dd> (mô tả từng thuật ngữ/tên).

Hỗ trợ trình duyệt

Phần tử
<dt>
Google ChromeMS EdgeFirefoxSafariOpera

Thuộc tính Global

Thẻ <dt> cũng hỗ trợ các thuộc tính Global trong HTML.

Thuộc tính sự kiện

Thẻ <dt> cũng hỗ trợ thuộc tính sự kiện trong HTML.

Cài đặt CSS mặc định

Hầu hết mọi trình duyệt sẽ hiển thị phần tử <dt> với các giá trị mặc định sau:

dt {
  display: block;
}
Thứ Ba, 23/08/2022 11:30
538 👨 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ HTML