Câu lệnh COALESCE trong SQL Server

COALESCE trong SQL Server được sử dụng khá nhiều khi lập trình. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về hàm COALESCE trong SQL Server.

COALESCE trong SQL Server là một hàm giúp bạn tạo ra rất nhiều chương trình phức tạp. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng hàm Coalesce trong SQL Server.

Các hàm ký tự tích hợp sẵn trong SQL Server cho phép bạn thao tác và chuyển đổi dữ liệu. Để tạo ra dữ liệu ý nghĩa, bạn cũng cần phải phân tích tập dữ liệu, khám phá các giá trị dữ liệu và mã hóa hoặc giải mã chúng theo yêu cầu. Điều quan trọng là phải hiểu cách làm việc với các giá trị bị thiếu trong tập dữ liệu, cách chúng ảnh hưởng đến tính toán, truy vấn, báo cáo và lập kế hoạch tập dữ liệu cũng như cách tránh để các giá trị null làm hỏng tập kết quả của bạn.

Để quản lý giá trị Null, Coalesce SQL Server và IsNull cần được sử dụng. Giá trị người dùng xác định thay cho giá trị Null trong suốt quá trình đánh giá biểu thức.

Hàm Coalesce trong SQL đánh giá các đối số theo thứ tự cụ thể và luôn trả về giá trị không phải null đầu tiên từ danh sách đối số.

Giá trị NULL là gì?

NULL là điều kiện trong Coalesce của SQL Server, không phải giá trị. Điều này trái ngược với hầu hết ngôn ngữ lập trình, nơi một giá trị null cho một tham chiếu cho biết nó không trỏ tới bất kỳ thực thể nào.

Coalesce trong SQL có một số tính năng hữu ích trong việc xử lý dữ liệu ký tự ở các truy vấn SQL mà bạn cần phải tìm hiểu chi tiết.

Trong ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc, Null là một điểm đánh dấu duy nhất cho biết rằng một thuộc tính dữ liệu không tồn tại trong cơ sở dữ liệu. SQL Null được tạo bởi E. F. Codd, người phát minh ra mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, để đáp ứng yêu cầu tất cả các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ chính xác (RDBMS) chấp nhận bản trìnhbayf "thông tin bị thiếu và thông tin không thể áp dụng." NULL là một từ dành riêng trong SQL được sử dụng để xác định điểm đánh dấu này.

Cú pháp

Để sử dụng câu lệnh COALESCE trong SQL Server, ta dùng cú pháp như sau:

COALESCE (bieuthuc_1, bieuthuc_2,... bieuthuc_n)

Tham số:

  • bieuthuc_1, bieuthuc_2,... bieuthuc_n: là một biểu thức có kiểu bất kỳ. Tất cả các biểu thức này bắt buộc phải cùng một dạng hoặc có thể qui đổi về cùng một dạng. Ví dụ, bieuthuc_1 là kiểu chuỗi thì, bieuthuc_2 đến bieuthuc_n cũng phải là kiểu chuỗi, tương tự bieuthuc_1 là kiểu số thì bieuthuc_2 đến bieuthuc_n cũng phải là kiểu số…

Lưu ý:

  • COALESCE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server: SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005.

Ví dụ

Hãy xem và khám phá một số ví dụ về câu lệnh COALESCE trong SQL Server.

SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'Quantrimang.com', NULL, 'ChuyenCongNghe');
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT COALESCE(NULL, 'Quantrimang.com', 'Quantrimang');
Result: 'Quantrimang.com'

SELECT COALESCE(NULL, NULL, 1, 2, 3, NULL, 4);
Result: 1

Bài trước: Lệnh CASE trong SQL Server

Bài tiếp: Lệnh CURRENT_USER trong SQL Server

Thứ Ba, 15/08/2023 15:48
57 👨 39.620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ SQL Server