Bài tập C++ về IF ELSE

Bài tập IF ELSE trong C++ có rất nhiều trên Internet. Nhằm giúp bạn dễ luyện tập, Quantrimang.com sẽ tổng hợp những bài tập IF ELSE trong C++ có lời giải dành cho tất cả mọi người.

Bài tập C++ về IF ELSE 1

Viết một chương trình C++ để nhập lương nhân viên, tính thuế thu nhập và lương ròng (số tiền lương thực sự mà nhân viên đó nhận được). Với các thông số giả sử như sau (không theo luật lương, chỉ là con số giả sử để dễ tính toán):

 • 30% thuế thu nhập nếu lương là 15 triệu.
 • 20% thuế thu nhập nếu lương từ 7 đến 15 triệu.
 • 10% thuế thu nhập nếu lương dưới 7 triệu.

Code mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
	int thuesuat;
	float luong, sothue, luongrong = 0;
	cout << "Nhập số tiền lương : ";
	cin >> luong;
	if (luong > 15)
	{
		sothue = luong *0.3;
		thuesuat = 30;
	}
	else if (luong >= 7)
	{
		sothue = luong *0.2;
		thuesuat = 20;
	}
	else
	{
		sothue = luong *0.1;
		thuesuat = 10;
	}

	luongrong = luong - sothue;
	cout << "Lương = " << luong << endl;
	cout << "Thuế thu nhập " << thuesuat << "% = " << sothue << endl;
	cout << "Tiền lương thực nhận = " << luongrong << endl;
	return 0;
}

Kết quả khi chạy code trên:

Kết quả chạy code bài C++ 1

Bài tập C++ về IF ELSE 2

Viết chương trình C++ để nhập tuổi và in ra kết quả nếu tuổi học sinh đó không đủ điều kiện vào học lớp 10. Biết tuổi vào lớp 10 của học sinh là 16.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
	int tuoi;
	cout << "Nhập tuổi học sinh : " << endl;
	cin >> tuoi;
	if (tuoi == 16)
	{
		cout << "Tuổi của học sinh là: " << tuoi << " tuoi." << endl;
		cout << "Học sinh đủ tuổi vào lớp 10!" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "Tuổi của học sinh là: " << tuoi << " tuoi." << endl;
		cout << "Học sinh không đủ tuổi vào lớp 10!" << endl;
	}

	return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Kết quả chạy code bài C++ 2

Bài tập C++ về IF ELSE 3

Viết chương trình C++ để nhập một số nguyên bất kỳ từ bàn phím và in kết quả ra màn hình để thông báo cho người dùng biết số đó lớn hay nhỏ hơn 100.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
	int a;
	cout << "Nhập số nguyên: " << endl;
	cin >> a;
	if (a > 100)
	{
		cout << a << " lớn hơn 100." << endl;
	}
	else
	{
		cout << a << " nhỏ hơn 100." << endl;
	}

	return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Kết quả chạy code bài C++ 3

Bài tập C++ về IF ELSE 4

Viết chương trình C++ để người dùng nhập vào 3 số nguyên và tìm số lớn nhất trong 3 số đó.

Code C++ mẫu:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
	cout << "Nhập vào 3 số bất kỳ:";
	int a1, a2, a3, max;
	cin >> a1 >> a2 >> a3;
	max = a1;	//Giả sử số đầu tiên lớn nhất
	if (max < a2) max = a2;	//So sánh max với a2 và cập nhật max
	if (max < a3) max = a3;	//So sánh max với a3 và cập nhật max
	cout << "Số lớn nhất trong 3 số là: " << max;	//In max ra màn hình
	return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Kết quả chạy code bài C++ 4

Bài tập C++ về IF ELSE 5

Viết chương trình C++ xếp hạng học lực của học sinh dựa trên các điểm bài kiểm tra, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ. Nếu:

 • Điểm trung bình >= 9.0 là hạng A.
 • Điểm trung bình >=7.0 và < 9.0 là hạng B
 • Điểm trung bình >=5.0 và < 7.0 là hạng C
 • Điểm trung bình <5.0 là hạng F

Code C++ mẫu:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
	float a;
	float b;
	float c;
	float dtb;
	cout << "Nhập điểm kiểm tra, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ tương ứng:";
	cin >> a >> b >> c;
	dtb = (a + b + c) / 3;
	cout << "Điểm trung bình là: " << dtb << endl;
	if (dtb >= 9.0) cout << "Hạng A";
	else if ((dtb >= 7.0) && (dtb < 9.0)) cout << "Hạng B";
	else if ((dtb >= 5.0) && (dtb < 7.0)) cout << "Hạng C";
	else if (dtb < 5.0) cout << "Hạng F";
	else cout << "Điểm không hợp lệ";
	cout << "\n";
	cout << "Giải bởi Quantrimang.com";
	return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Kết quả chạy code bài C++ 5

Bài tập C++ về IF ELSE 6

Viết chương trình C++ để tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0. Biết rằng:

 • Nếu a và b cùng bằng 0 thì phương trình vô nghiệm.
 • Nếu a=0 thì phương trình có một nghiệm là (-c/b).
 • Nếu b2-4ac < 0, thì phương trình vô nghiệm.
 • Nếu không, phương trình có hai nghiệm, dùng công thức tính nghiệm để tính.

Code mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
	float a, b, c, d, x1, x2;
	cout << "Nhập hệ số a, b, c của phương trình bậc 2 tương ứng: " << endl;
	cin >> a >> b >> c;
	if (!a)
	{
		if (!b)
			cout << "Cả a và b không thể cùng bằng 0 trong phương trình ax^2 + bx + c = 0" << "\n";
		else
		{
			d = -c / b;
			cout << "Phương trình có nghiệm duy nhất : " << d << endl;
		}
	}
	else
	{
		d = b *b - 4 *a * c;
		if (d > 0)
			x1 = (-b + sqrt(d)) / (2 *a);
		x2 = (-b - sqrt(d)) / (2 *a);
		cout << "Nghiệm thứ nhất x1 = " << x1 << endl;
		cout << "Nghiệm thứ hai x2 = " << x2 << endl;
	}

	cout << "Giải bởi Quantrimang.com";
	return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Kết quả chạy code bài C++ 6

Bài tập C++ về IF ELSE 7

Cửa hàng của bạn nhận gửi bán sản phẩm cho một công ty khác và hưởng hoa hồng, với mức hoa hồng theo doanh số bán như sau:

 • 5% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu.
 • 10% nếu tổng doanh số nhỏ hơn hoặc bằng 300 triệu.
 • 20 % nếu tổng doanh số là lớn hơn 300 triệu.

Hãy viết chương trình C++ để tính hoa hồng bạn sẽ nhận được dựa trên doanh số bán hàng.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;
int main()
{
	long int doanhso;
	float hoahong;
	cout << "Tổng doanh số bán hàng: " << endl;
	cin >> doanhso;
	if (doanhso <= 100)
	{
		hoahong = doanhso *5 / 100;
		cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << ", ";
		cout << "thì hoa hồng nhận được là " << hoahong;
	}
	else if (doanhso <= 300)
	{
		hoahong = doanhso *10 / 100;
		cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << ", ";
		cout << "thì hoa hồng nhận được là " << hoahong;
	}
	else if (doanhso > 300)
	{
		hoahong = doanhso *20 / 100;
		cout << "Với tổng doanh số là " << doanhso << ", ";
		cout << "thì hoa hồng nhận được là " << hoahong;
	}

	cout << "\n";
	cout << "Giải bởi Quantrimang.com";
	return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Kết quả chạy code bài C++ 7

Bài tập C++ về IF ELSE 8

Viết chương trình C++ để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:

 • Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
 • 600 đồng cho mỗi phút gọi của 50 phút đầu tiên.
 • 400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.
 • 200 đồng cho bất kỳ phút gọi nào sau 200 phút đầu tiên.

Code C++ mẫu:

#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;
int main()
{
	long int sophut, phi = 0;
	float tong;
	const int phicodinh = 25000;
	cout << "Số phút gọi trong tháng: ";
	cin >> sophut;
	if (sophut > 200)
		phi = (sophut - 200) *200 + 150 * 400 + 50 * 600;
	else if (sophut > 50)
		phi = (sophut - 50) *400 + 50 * 600;
	else
		phi = sophut * 600;
	tong = phi + phicodinh;
	cout << "Bạn đã gọi " << sophut << " phút." << endl;
	cout << "Số tiền điện thoại phải nộp là " << tong << endl;
	cout << "Giải bởi Quantrimang.com";

	return 0;
}

Kết quả đầu ra:

Kết quả chạy code bài C++ 8

Bài tập C++ về IF ELSE 9

Viết một chương trình tính toán hóa đơn tiền điện trong C++. Chương trình này sẽ lấy số lượng làm input từ người dùng và tỷ giá số lượng do lập trình viên lựa chọn. Phần còn lại chương trình sẽ tính hóa đơn tiền điện.

Giải pháp:

Đầu tiên, bạn cần xác định có bao nhiêu giá trị cần được lưu trong một biến?

Có hai mức giá khác nhau cho từng khách hàng. Tỷ giá cao với các khách hàng tiêu dùng ít hơn, còn thấp với khách hàng mua đơn giá thấp. Vì thế, chúng ta cần hai biến:

 • Rate1 và rate2
 • Intrate1 và inrate2 nghĩa là hai biến này chỉ chứa các giá trị số nguyên.
 • Khi người dùng nhập unit (hàng), chúng ta cần lưu số lượng trong một biến unit.
 • Khi tổng hóa đơn được tính, lưu hóa đơn trong một bill có thể thay đổi.

Code mẫu:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int rate1, rate2, units, bill;
	rate1=5;
	rate2=10;
	cout<<"enter units consumed by cient:"<<endl;
	cin>>units;
	if(units<250)
	{
		bill=units*rate1;
		cout<<"totoal bill is"<<bill<<endl;
	}
	else
	{
		bill=units*rate2;
		cout<<"totoal bill is"<<bill<<endl;
	}
}

Kết quả:

Nhập số lượng hàng khách đã mua

20

Tổng hóa đơn = 100
Thứ Ba, 06/06/2023 16:49
3,613 👨 54.015
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trần Huy Hoàng
  Trần Huy Hoàng Anh chỉ giúp em bài này ạ viêt code nhập vào 1 số có 5 số nguyên tính tổng các chữ số lẻ tính tổng các chữ số chẵn và có bqo nhiêu số 0 trong đó
  Thích Phản hồi 18/10/20
  • Chung Bui
   Chung Bui

   Bổ sung thêm đém số 0 nhé

   #include<bits/stdc++.h>

   using namespace std;

   int main()

   { int a[100], n,sc(0) , sl(0);

    cin >> n;

    for(int i=0; i<n; i++)

    {

     cin>> a[i];

    }

    int cnt=0;

    for(int i=0; i<n; i++)

    { if(a[i]==0) cnt++;

     if (a[i]%2==0)

     {

      sc=sc+a[i] ;

     }

     else

      sl=sl+a[i];

    }

    cout << "Tong chan=" << sc << "Tong le=" << sl <<"so 0 la= "<< cnt <<"so" << endl;

    return 0;

   }

   Thích Phản hồi 03/11/22
 • Quân Trần Anh
  Quân Trần Anh

  bài tập hơi dễ 

  Thích Phản hồi 13/10/22
  ❖ Lập trình C++