Thẻ abbr trong HTML

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <abbr> được sử dụng để mô tả một cụm từ viết tắt.

Khi sử dụng thẻ này, ta đã cung cấp những thông tin hữu ích cho trình duyệt, hệ thống dịch thuật, và công cụ tìm kiếm.

Trình duyệt hỗ trợ

Google Chrome

 Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari

Không có sự khác biệt của thẻ này giữa HTML 4.01 và HTML5.

Tip: Sử dụng thuộc tính tổng quát trong thẻ <abbr> để hiển thị bản đầy đủ của từ viết tắt/từ viết tắt khi bạn di chuột qua phần tử <abbr>.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Website <abbr title="Quản trị mạng">QTM</abbr> là mạng xã hội về khoa học công
nghệ, thiết bị thông minh, điện tử, bảo mật máy tính...</p>


</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Website QTM là mạng xã hội về khoa học công nghệ, thiết bị thông minh, điện 
tử, bảo mật máy tính...
Thứ Hai, 08/04/2019 09:10
31 👨 52