• Các phần tử mới trong HTML5 Các phần tử mới trong HTML5
    Dưới đây là danh sách các phần tử mới trong HTML5 và mô tả cách sử dụng chúng.
  • Tạo website nhanh chóng với HTML5 Boilerplate Tạo website nhanh chóng với HTML5 Boilerplate
    Khi xây dựng trang web mới, bạn cần trang web đó tương thích với HTML5 nhưng không muốn dành thời gian để tìm hiểu những kiến thức phức tạp về HTML5 từ đầu, bạn có thể sử dụng mẫu HTML5 Boilerplate. Đây là mẫu front-end đơn giản để tạo một trang web HTML5 chỉ trong vài phút.