Code JavaScript tạo biểu đồ & đồ thị thanh

JavaScript Bar Graph được đại diện bằng các thanh hình chữ nhật, trong đó chiều dài của thanh tỷ lệ thuận với giá trị mà chúng biểu thị.

Biểu đồ thanh được dùng để so sánh giá trị giữa các danh mục khác nhau. Biểu đồ này có khả năng tùy biến cao. Bạn có thể tương tác với nó, hỗ trợ hoạt ảnh, thu phóng, xoay & xuất dưới dạng ảnh.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ dạng thanh được tạo bằng JavaScript đơn giản cùng với mã nguồn cho bạn chỉnh sửa nó trong trình duyệt, hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ thanh được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {
	
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	
	title:{
		text:"Danh sách công ty Fortune 500 theo quốc gia"
	},
	axisX:{
		interval: 1
	},
	axisY2:{
		interlacedColor: "rgba(1,77,101,.2)",
		gridColor: "rgba(1,77,101,.1)",
		title: "Số công ty"
	},
	data: [{
		type: "bar",
		name: "companies",
		axisYType: "secondary",
		color: "#014D65",
		dataPoints: [
			{ y: 3, label: "Sweden" },
			{ y: 7, label: "Taiwan" },
			{ y: 5, label: "Russia" },
			{ y: 9, label: "Spain" },
			{ y: 7, label: "Brazil" },
			{ y: 7, label: "India" },
			{ y: 9, label: "Italy" },
			{ y: 8, label: "Australia" },
			{ y: 11, label: "Canada" },
			{ y: 15, label: "South Korea" },
			{ y: 12, label: "Netherlands" },
			{ y: 15, label: "Switzerland" },
			{ y: 25, label: "Britain" },
			{ y: 28, label: "Germany" },
			{ y: 29, label: "France" },
			{ y: 52, label: "Japan" },
			{ y: 103, label: "China" },
			{ y: 134, label: "US" }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thay đổi một số thuộc tính để có biểu đồ/đồ thị thanh như ý muốn. Ví dụ:

  • Color: màu sắc
  • fillOpacity: độ mờ lấp đầy
  • indexLabel: nhãn chỉ mục
  • zoomEnabled: thu phóng biểu đồ

Trên đây là code mẫu JavaScript tạo biểu đồ dạng thanh cơ bản. Bạn có thể thoải mái chỉnh sửa các thuộc tính trong code nguồn để có đồ thị như ý muốn.

Thứ Năm, 23/02/2023 16:50
31 👨 206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript