Code JavaScript biểu đồ cột với nhiều trục

Biểu đồ cột chứa nhiều trục hữu ích khi bạn cần minh họa từ hai tập hợp dữ liệu trở lên trên các phạm vi thước đo khác nhau. Nhiều trục khiến việc so sánh các chuỗi khác nhau trong cùng biểu đồ dễ dàng hơn, thay vì chuyển qua lại giữa hai biểu đồ.

Ví dụ bên dưới minh họa biểu đồ cột đa trục được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng bao gồm mã nguồn JavaScript cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Mẫu biểu đồ cột đa trục được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "So sánh dự trữ dầu thô và sản xuất, 2016"
	},	
	axisY: {
		title: "Hàng tỷ thùng",
		titleFontColor: "#4F81BC",
		lineColor: "#4F81BC",
		labelFontColor: "#4F81BC",
		tickColor: "#4F81BC"
	},
	axisY2: {
		title: "Hàng triệu thùng/ngày",
		titleFontColor: "#C0504E",
		lineColor: "#C0504E",
		labelFontColor: "#C0504E",
		tickColor: "#C0504E"
	},	
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend: {
		cursor:"pointer",
		itemclick: toggleDataSeries
	},
	data: [{
		type: "column",
		name: "Dự trữ dầu thực tế (bn)",
		legendText: "Dự trữ dầu thực tế",
		showInLegend: true, 
		dataPoints:[
			{ label: "Saudi", y: 266.21 },
			{ label: "Venezuela", y: 302.25 },
			{ label: "Iran", y: 157.20 },
			{ label: "Iraq", y: 148.77 },
			{ label: "Kuwait", y: 101.50 },
			{ label: "UAE", y: 97.8 }
		]
	},
	{
		type: "column",	
		name: "Sản xuất dầu (triệu/ngày)",
		legendText: "Sản xuất dầu",
		axisYType: "secondary",
		showInLegend: true,
		dataPoints:[
			{ label: "Saudi", y: 10.46 },
			{ label: "Venezuela", y: 2.27 },
			{ label: "Iran", y: 3.99 },
			{ label: "Iraq", y: 4.45 },
			{ label: "Kuwait", y: 2.92 },
			{ label: "UAE", y: 3.1 }
		]
	}]
});
chart.render();

function toggleDataSeries(e) {
	if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	}
	else {
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Giống như mọi biểu đồ được tạo bởi JavaScript khác, bạn có thể thay đổi một số thuộc tính để thay đổi đồ thị/biểu đồ như ý muốn:

  • axisXType hoặc axisType: Chọn giữa trục chính hoặc phụ.
  • axisXIndex hoặc axisYIndex: Chọn chỉ mục của trục chính hoặc phụ
  • Color: Màu sắc
  • dataPointWidth: Chiều rộng điểm dữ liệu
  • gridColor: Màu khung lưới
Thứ Tư, 22/02/2023 16:49
51 👨 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript