Code JavaScript tạo biểu đồ & đồ thị vùng dạng xếp chồng

JavaScript Stacked Area Chart - Biểu đồ vùng dạng xếp chồng từ JavaScript được tạo thành bằng cách xếp chồng nhiều chuỗi dữ liệu. Biểu đồ/đồ thị này hữu ích khi bạn muốn so sánh thuộc tính của hai hoặc nhiều chuỗi dữ liệu so với tổng số.

Stacked Area Charts có tính tương tác, hỗ trợ hoạt ảnh, thu phóng, xoay & xuất biểu đồ dưới dạng ảnh. Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ JavaScript dạng xếp chồng cùng với mã nguồn HTML. Bạn có thể chỉnh sửa code trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ JavaScript theo vùng được xếp chồng

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head> 
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Lượt tải app trên iTunes và Play Store"
	},
	axisY :{
		valueFormatString: "#0,.",
		suffix: "k"
	},
	axisX: {
		title: "Tháng sau khi ra mắt"
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	data: [{    
		type: "stackedArea",
		showInLegend: true,
		toolTipContent: "<span style=\"color:#4F81BC\"><strong>{name}: </strong></span> {y}",
		name: "iOS",
		dataPoints: [
		{ x: 1, y: 3000 },
		{ x: 2, y: 7000 },
		{ x: 3, y: 10000 },
		{ x: 4, y: 14000 },
		{ x: 5, y: 23000 },
		{ x: 6, y: 31000 },
		{ x: 7, y: 42000 },
		{ x: 8, y: 56000 },
		{ x: 9, y: 64000 },
		{ x: 10, y: 81000 },
		{ x: 11, y: 105000 }
		]
	},
	{    
		type: "stackedArea", 
		name: "Android",
		toolTipContent: "<span style=\"color:#C0504E\"><strong>{name}: </strong></span> {y}<br><b>Total:<b> #total",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
		{ x: 4, y: 4000 },
		{ x: 5, y: 6000 },
		{ x: 6, y: 9000 },
		{ x: 7,y: 14000 },
		{ x: 8,y: 21000 },
		{ x: 9, y: 31000 },
		{ x: 10, y: 46000 },
		{ x: 11, y: 61000 }  
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thay đổi đánh dấu bằng cách dùng thuộc tính markerType và thay đổi kích thước của nó bằng markerSize. Một số tùy biến khác bao gồm:

 • fillOpacity - Độ mờ lấp dầy
 • Color - Màu sắc
 • lineThickness - Độ dày đường thẳng
Thứ Năm, 16/02/2023 15:54
51 👨 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript