Code mẫu biểu đồ được đồng bộ hóa trong JavaScript

Code mẫu biểu đồ bằng JavaScript dưới đây khá đặc biệt. Tất cả đều được đồng bộ với nhau. Dưới đây là ví dụ code mẫu JavaScript tại biểu đồ kèm ví dụ trực quan.

Dù có thể hiển thị dữ liệu trên nhiều biểu đồ, bạn có thể “hình ảnh hóa” chúng tốt hơn bằng cách dùng Synchronized Charts - Đồng bộ hóa biểu đồ/đồ thị. Dạng biểu đồ này là nơi tooltip, đường chéo & phạm vi trục được đồng bộ trên các biểu đồ. Ví dụ, nếu bạn phóng to, thu nhỏ hoặc xoay bất kỳ một trong số các biểu đồ, nó sẽ tự động zoom/pan các biểu đồ khác. Điều đó cũng diễn ra trên Tooltip & Crosshair.

Dưới đây là ví dụ về code mẫu JavaScript tạo biểu đồ được đồng bộ hóa cùng với mã nguồn mà bạn có thể chạy trên máy tính:

Code biểu đồ đồng bộ dữ liệu trong JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {
 var charts = [];
 var toolTip = {
  shared: true
 },
 legend = {
  cursor: "pointer",
  itemclick: function (e) {
   if (typeof (e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
    e.dataSeries.visible = false;
   } else {
    e.dataSeries.visible = true;
   }
   e.chart.render();
  }
 }; 

 var systemDps = [], userDps=[], waitDps = [], buffersDps = [], cacheDps = [], usedDps=[], inboundDps = [], outboundDps = [], writeDps = [], readDps = [];

 var cpuChartOptions = {
  animationEnabled: true,
  theme: "light2", // bạn có thể thay bằng "light1", "light2", "dark1" hoặc "dark2"
  title:{
   text: "Sử dụng CPU"
  },
  toolTip: toolTip,
  axisY: {
   valueFormatString: "#0.#%",
  },
  legend: legend,
  data: [{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "User",
   yValueFormatString: "#0.#%",
   color: "#64b5f6",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: userDps
  },{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "System",
   yValueFormatString: "#0.#%",
   color: "#2196f3",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: systemDps
  },{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "Wait",
   yValueFormatString: "#0.#%",
   color: "#1976d2",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: waitDps
  }]
 };
 var memoryChartOptions = {
  animationEnabled: true,
  theme: "light2",
  title:{
   text: "Sử dụng bộ nhớ"
  },
  axisY: {
   suffix: " GB"
  },
  toolTip: toolTip,
  legend: legend,
  data: [{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "Cache",
   color: "#e57373",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   yValueFormatString: "#.## GB",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: cacheDps
  },{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "Buffers",
   color: "#f44336",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   yValueFormatString: "#.## GB",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: buffersDps
  },{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "Used",
   color: "#d32f2f",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   yValueFormatString: "#.## GB",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: usedDps
  }]
 }
 var networkChartOptions = {
  animationEnabled: true,
  theme: "light2",
  title:{
   text: "Lưu lượng truy cập"
  },
  axisY: {
   suffix: " Kb/s"
  },
  toolTip: toolTip,
  legend: legend,
  data: [{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "Outbound",
   color: "#81c784",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   yValueFormatString: "#.## Kb/s",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: outboundDps
  },{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "Inbound",
   color: "#388e3c",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   yValueFormatString: "#.## Kb/s",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: inboundDps
  }]
 }
 var diskChartOptions = {
  animationEnabled: true,
  theme: "light2",
  title:{
   text: "Disk I/O (IOPS)"
  },
  axisY: {},
  toolTip: toolTip,
  legend: legend,
  data: [{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "Write",
   color: "#ffb74d",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   yValueFormatString: "#.## ops/second",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: writeDps
  },{
   type: "splineArea", 
   showInLegend: "true",
   name: "Read",
   color: "#f57c00",
   xValueType: "dateTime",
   xValueFormatString: "DD MMM YY HH:mm",
   yValueFormatString: "#.## ops/second",
   legendMarkerType: "square",
   dataPoints: readDps
  }]
 }

 charts.push(new CanvasJS.Chart("chartContainer1", cpuChartOptions));
 charts.push(new CanvasJS.Chart("chartContainer2", memoryChartOptions));
 charts.push(new CanvasJS.Chart("chartContainer3", networkChartOptions));
 charts.push(new CanvasJS.Chart("chartContainer4", diskChartOptions));

 $.get("https://canvasjs.com/data/gallery/javascript/server-matrics.json", function(data) {
  for (var i = 1; i < data.length; i++) {
   systemDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].system)});
   userDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].user)});
   waitDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].wait)});
   buffersDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].buffers)});
   cacheDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].cache)});
   usedDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].used)});
   inboundDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].inbound)});
   outboundDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].outbound)});
   writeDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].write)});
   readDps.push({x: parseInt(data[i].time), y: parseFloat(data[i].read)});
  }
  for( var i = 0; i < charts.length; i++){
   charts[i].options.axisX = {
    labelAngle: 0,
    crosshair: {
     enabled: true,
     snapToDataPoint: true,
     valueFormatString: "HH:mm"
    }
   }
  }

  syncCharts(charts, true, true, true); // syncCharts(charts, syncToolTip, syncCrosshair, syncAxisXRange)

  for( var i = 0; i < charts.length; i++){
   charts[i].render();
  }

 }); 

 function syncCharts(charts, syncToolTip, syncCrosshair, syncAxisXRange) {

  if(!this.onToolTipUpdated){
   this.onToolTipUpdated = function(e) {
    for (var j = 0; j < charts.length; j++) {
     if (charts[j] != e.chart)
      charts[j].toolTip.showAtX(e.entries[0].xValue);
    }
   }
  }

  if(!this.onToolTipHidden){
   this.onToolTipHidden = function(e) {
    for( var j = 0; j < charts.length; j++){
     if(charts[j] != e.chart)
      charts[j].toolTip.hide();
    }
   }
  }

  if(!this.onCrosshairUpdated){
   this.onCrosshairUpdated = function(e) {
    for(var j = 0; j < charts.length; j++){
     if(charts[j] != e.chart)
      charts[j].axisX[0].crosshair.showAt(e.value);
    }
   }
  }

  if(!this.onCrosshairHidden){
   this.onCrosshairHidden = function(e) {
    for( var j = 0; j < charts.length; j++){
     if(charts[j] != e.chart)
      charts[j].axisX[0].crosshair.hide();
    }
   }
  }

  if(!this.onRangeChanged){
   this.onRangeChanged = function(e) {
    for (var j = 0; j < charts.length; j++) {
     if (e.trigger === "reset") {
      charts[j].options.axisX.viewportMinimum = charts[j].options.axisX.viewportMaximum = null;
      charts[j].options.axisY.viewportMinimum = charts[j].options.axisY.viewportMaximum = null;
      charts[j].render();
     } else if (charts[j] !== e.chart) {
      charts[j].options.axisX.viewportMinimum = e.axisX[0].viewportMinimum;
      charts[j].options.axisX.viewportMaximum = e.axisX[0].viewportMaximum;
      charts[j].render();
     }
    }
   }
  }

  for(var i = 0; i < charts.length; i++) { 

   //Sync ToolTip
   if(syncToolTip) {
    if(!charts[i].options.toolTip)
     charts[i].options.toolTip = {};

    charts[i].options.toolTip.updated = this.onToolTipUpdated;
    charts[i].options.toolTip.hidden = this.onToolTipHidden;
   }

   //Sync Crosshair
   if(syncCrosshair) {
    if(!charts[i].options.axisX)
     charts[i].options.axisX = { crosshair: { enabled: true }};
		
    charts[i].options.axisX.crosshair.updated = this.onCrosshairUpdated; 
    charts[i].options.axisX.crosshair.hidden = this.onCrosshairHidden; 
   }

   //Sync Zoom / Pan
   if(syncAxisXRange) {
    charts[i].options.zoomEnabled = true;
    charts[i].options.rangeChanged = this.onRangeChanged;
   }
  }
 } 

}
</script>
<style>
 .row:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
 }
 .col {
  float: left;
  width: 50%;
  height: 270px;
 }
</style>
</head>
<body>
<div class="row">
 <div class="col"id="chartContainer1"></div>
 <div class="col" id="chartContainer2"></div>
</div>
<div class="row">
 <div class="col" id="chartContainer3"></div>
 <div class="col" id="chartContainer4"></div>
</div>
<script type="text/javascript" src="https://canvasjs.com/assets/script/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvaJS

Tùy biến biểu đồ

Ví dụ trên đang dùng các sự kiện và phương pháp sau:

 • Chart - rangeChanging, rangeChanged
 • ToolTip - updated, hidden, showAtX, hide
 • Crosshair - updated, hidden, showAt, hide
Thứ Năm, 22/12/2022 15:13
31 👨 160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript