Code mẫu JavaScript tạo biểu đồ & đồ thị Drilldown

Dưới đây là mẫu biểu đồ Drilldown Chart được tạo bằng JavaScript trong thư viện CanvasJS. Tính năng Drilldown trong Chart được dùng để khám phá dữ liệu sâu hơn, cung cấp thêm các thông tin khác. Tính năng Drilldown có thể dễ dàng được thực hiện trong CanvasJS Library và được hỗ trợ ở tất cả các kiểu biểu đồ bao gồm Bar, Pie, Doughnut, Column, Funnel…

Dưới đây là mẫu biểu đồ Doughnut với tính năng Drilldown bao gồm mã nguồn HTML/JavaScript cho biểu đồ mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu để chạy nội bộ.

Code mẫu biểu đồ JavaScript drilldown

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var totalVisitors = 883000;
var visitorsData = {
	"New vs Returning Visitors": [{
		click: visitorsChartDrilldownHandler,
		cursor: "pointer",
		explodeOnClick: false,
		innerRadius: "75%",
		legendMarkerType: "square",
		name: "New vs Returning Visitors",
		radius: "100%",
		showInLegend: true,
		startAngle: 90,
		type: "doughnut",
		dataPoints: [
			{ y: 519960, name: "New Visitors", color: "#E7823A" },
			{ y: 363040, name: "Returning Visitors", color: "#546BC1" }
		]
	}],
	"New Visitors": [{
		color: "#E7823A",
		name: "New Visitors",
		type: "column",
		dataPoints: [
			{ x: new Date("1 Jan 2015"), y: 33000 },
			{ x: new Date("1 Feb 2015"), y: 35960 },
			{ x: new Date("1 Mar 2015"), y: 42160 },
			{ x: new Date("1 Apr 2015"), y: 42240 },
			{ x: new Date("1 May 2015"), y: 43200 },
			{ x: new Date("1 Jun 2015"), y: 40600 },
			{ x: new Date("1 Jul 2015"), y: 42560 },
			{ x: new Date("1 Aug 2015"), y: 44280 },
			{ x: new Date("1 Sep 2015"), y: 44800 },
			{ x: new Date("1 Oct 2015"), y: 48720 },
			{ x: new Date("1 Nov 2015"), y: 50840 },
			{ x: new Date("1 Dec 2015"), y: 51600 }
		]
	}],
	"Returning Visitors": [{
		color: "#546BC1",
		name: "Returning Visitors",
		type: "column",
		dataPoints: [
			{ x: new Date("1 Jan 2015"), y: 22000 },
			{ x: new Date("1 Feb 2015"), y: 26040 },
			{ x: new Date("1 Mar 2015"), y: 25840 },
			{ x: new Date("1 Apr 2015"), y: 23760 },
			{ x: new Date("1 May 2015"), y: 28800 },
			{ x: new Date("1 Jun 2015"), y: 29400 },
			{ x: new Date("1 Jul 2015"), y: 33440 },
			{ x: new Date("1 Aug 2015"), y: 37720 },
			{ x: new Date("1 Sep 2015"), y: 35200 },
			{ x: new Date("1 Oct 2015"), y: 35280 },
			{ x: new Date("1 Nov 2015"), y: 31160 },
			{ x: new Date("1 Dec 2015"), y: 34400 }
		]
	}]
};

var newVSReturningVisitorsOptions = {
	animationEnabled: true,
	theme: "light2",
	title: {
		text: "New VS Returning Visitors"
	},
	subtitles: [{
		text: "Click on Any Segment to Drilldown",
		backgroundColor: "#2eacd1",
		fontSize: 16,
		fontColor: "white",
		padding: 5
	}],
	legend: {
		fontFamily: "calibri",
		fontSize: 14,
		itemTextFormatter: function (e) {
			return e.dataPoint.name + ": " + Math.round(e.dataPoint.y / totalVisitors * 100) + "%";  
		}
	},
	data: []
};

var visitorsDrilldownedChartOptions = {
	animationEnabled: true,
	theme: "light2",
	axisX: {
		labelFontColor: "#717171",
		lineColor: "#a2a2a2",
		tickColor: "#a2a2a2"
	},
	axisY: {
		gridThickness: 0,
		includeZero: false,
		labelFontColor: "#717171",
		lineColor: "#a2a2a2",
		tickColor: "#a2a2a2",
		lineThickness: 1
	},
	data: []
};

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", newVSReturningVisitorsOptions);
chart.options.data = visitorsData["New vs Returning Visitors"];
chart.render();

function visitorsChartDrilldownHandler(e) {
	chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", visitorsDrilldownedChartOptions);
	chart.options.data = visitorsData[e.dataPoint.name];
	chart.options.title = { text: e.dataPoint.name }
	chart.render();
	$("#backButton").toggleClass("invisible");
}

$("#backButton").click(function() { 
	$(this).toggleClass("invisible");
	chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", newVSReturningVisitorsOptions);
	chart.options.data = visitorsData["New vs Returning Visitors"];
	chart.render();
});

}
</script>
<style>
  #backButton {
	border-radius: 4px;
	padding: 8px;
	border: none;
	font-size: 16px;
	background-color: #2eacd1;
	color: white;
	position: absolute;
	top: 10px;
	right: 10px;
	cursor: pointer;
  }
  .invisible {
    display: none;
  }
</style>
</head>
<body>

<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<button class="btn invisible" id="backButton">< Back</button>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thay đổi màu của dataSeries bằng thuộc tính color. Radius và innerRadius của biểu đồ Doughnut cũng có thể được tùy biến. Ngoài ra bạn có thể thay đổi cả thuộc tính startAngle, indexLabel

Thứ Hai, 09/01/2023 11:23
51 👨 213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript