Code JavaScript tạo biểu đồ thanh có ngắt trục tọa độ

Biểu đồ ngắt tỉ lệ thường được dùng khi một số giá trị của điểm dữ liệu có biến động lớn hơn so với những biểu đồ khác. Trong trường hợp này, ngắt trục luôn hữu ích để việc đọc dữ liệu trên biểu đồ/đồ thị dễ dàng hơn.

Ví dụ bên dưới minh hoạ một mẫu biểu đồ thanh có ngắt trục được tạo bằng JavaScript. Nó hiện chi tiêu quân sự ở các quốc gia khác nhau trong năm 2016. Bài viết cũng bao gồm code JavaScript cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Mẫu biểu đồ JavaScript dạng thanh có ngắt trục

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {
	
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "Chi tiêu quân sự ở các quốc gia: 2016"
	},
	axisX: {
		interval: 1
	},
	axisY: {
		title: "Chi phí tính bằng tỷ đô la",
		includeZero: true,
		scaleBreaks: {
			type: "wavy",
			customBreaks: [{
				startValue: 80,
				endValue: 210
				},
				{
					startValue: 230,
					endValue: 600
				}
		]}
	},
	data: [{
		type: "bar",
		toolTipContent: "<img src=\"https://canvasjs.com/wp-content/uploads/images/gallery/javascript-column-bar-charts/\"{url}\"\" style=\"width:40px; height:20px;\"> <b>{label}</b><br>Budget: ${y}bn<br>{gdp}% of GDP",
		dataPoints: [
			{ label: "Israel", y: 17.8, gdp: 5.8, url: "israel.png" },
			{ label: "Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất", y: 22.8, gdp: 5.7, url: "uae.png" },
			{ label: "Brazil", y: 22.8, gdp: 1.3, url: "brazil.png"},
			{ label: "Australia", y: 24.3, gdp: 2.0, url: "australia.png" },
			{ label: "Hàn Quốc", y: 36.8, gdp: 2.7, url: "skorea.png" },
			{ label: "Đức", y: 41.1, gdp: 1.2, url: "germany.png" },
			{ label: "Nhật Bản", y: 46.1, gdp: 1.0, url: "japan.png" },
			{ label: "Vương quốc Anh", y: 48.3, gdp: 1.9, url: "uk.png" },
			{ label: "Ấn độ", y: 55.9, gdp: 2.5, url: "india.png" },
			{ label: "Nga", y: 69.2, gdp: 5.3, url: "russia.png" },
			{ label: "Trung Quốc", y: 215.7, gdp: 1.9, url: "china.png" },
			{ label: "Mỹ", y: 611.2, gdp: 3.3, url: "us.png" }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể tùy biến khoảng cách giữa các đường được sử dụng để đại diện cho các điểm ngắt tỷ lệ bằng thuộc tính spacing. Những lựa chọn chỉnh sửa phổ biến khác là:

  • startValue: Giá trị bắt đầu
  • endValue: Giá trị kết thúc
  • type: Kiểu
  • autoCalculate: Tính tự động
  • collapsibleThreshold: Ngưỡng thu gọn
Thứ Hai, 27/02/2023 15:12
51 👨 184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript