Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị thác nước

JavaScript Waterfall Charts là một trong số dạng biểu đồ hữu ích, giúp người xem biểu đồ hiểu tác động tích lũy của các thay đổi tích cực và tiêu cực tới giá trị ban đầu. Dạng biểu đồ này chủ yếu được dùng trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Giá trị ban đầu và cuối cùng bắt đầu từ trục X, còn giá trị trung gian (cột) là nổi. Đây là lí do tại sao biểu đồ thác nước còn được gọi là Flying Brick Charts. Nó cũng được gọi là biểu đồ cầu - (bridge chart) trong tài chính. Biểu đồ này có tính tương tác và chạy trên tất cả thiết bị thông dụng.

Ví dụ bên dưới hiện biểu đồ thác nước được tạo bằng code JavaScript cùng với mã nguồn mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Mẫu biểu đồ Java dạng thác nước

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	theme: "light1", // "light1", "ligh2", "dark1", "dark2"
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "Tài chính công ty"
	},
	axisY: {
		title: "Tổng giá trị (USD)",
		prefix: "$",
		suffix: "k",
		lineThickness: 0,
		includeZero: true
	},
	data: [{
		type: "waterfall",
		indexLabel: "{y}",
		indexLabelFontColor: "#EEEEEE",
		indexLabelPlacement: "inside",
		yValueFormatString: "#,##0k",
		dataPoints: [
			{ label: "Bán hàng",  y: 1273 },
			{ label: "Dịch vụ", y: 623 },
			{ label: "Tổng doanh thu", isIntermediateSum: true},
			{ label: "Nghiên cứu", y: -150 },
			{ label: "Tiếp thị",  y: -226 },
			{ label: "Lương", y: -632 },
			{ label: "Thu nhập hoạt động", isCumulativeSum: true },
			{ label: "Thuế",  y: -264 },
			{ label: "Thu nhập ròng",  isCumulativeSum: true }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Tùy chỉnh biểu đồ

Bạn có thể dùng thuộc tính risingColor và fallingColor để thiết lập màu tùy chỉnh cho các cột đại diện cho những thay đổi tích cực và tiêu cực.

Một số lựa chọn tùy chỉnh phổ biến khác bao gồm: showInLegend, color, fillOpacity…

Thứ Năm, 16/03/2023 10:19
31 👨 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript