Code mẫu biểu đồ JavaScript có chú thích tùy biến

Chú thích giúp người xem dễ hiểu biểu đồ hơn. Nó mô tả dữ liệu được hiển thị và hỗ trợ mọi kiểu biểu đồ có sẵn trong thư viện - Library. Bạn cũng có thể đính kèm các sự kiện như click, trỏ chuột… cho chú thích.

Ví dụ bên dưới trình bày biểu đồ đường thẳng nhiều chuỗi dữ liệu với các chú thích tùy biến, cho phép bạn click hoặc trỏ chuột qua các chú thích để ẩn/bỏ ẩn hoặc làm nổi bật các chuỗi dữ liệu tương ứng.

Ví dụ này cũng cung cấp mã nguồn hay code JavaScript cho bạn chỉnh sửa hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code mẫu JavaScript tạo biểu đồ có chú thích chỉnh sửa được

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {
	
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	//theme: "light2", // "light1", "light2", "dark1", "dark2"
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Người dùng Internet"  
	},
	subtitles: [{
		text: "Click và trỏ chuột qua chú thích!"
	}],
	axisX: {
		lineColor: "black",
		labelFontColor: "black"
	},
	axisY2: {
      	gridThickness: 0,
		title: "% dân số",
		suffix: "%",
		titleFontColor: "black",
		labelFontColor: "black"
	},
	legend: {
		cursor: "pointer",
		itemmouseover: function(e) {
			e.dataSeries.lineThickness = e.chart.data[e.dataSeriesIndex].lineThickness * 2;
			e.dataSeries.markerSize = e.chart.data[e.dataSeriesIndex].markerSize + 2;
			e.chart.render();
		},
		itemmouseout: function(e) {
			e.dataSeries.lineThickness = e.chart.data[e.dataSeriesIndex].lineThickness / 2;
			e.dataSeries.markerSize = e.chart.data[e.dataSeriesIndex].markerSize - 2;
			e.chart.render();
		},
		itemclick: function (e) {
			if (typeof (e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
				e.dataSeries.visible = false;
			} else {
				e.dataSeries.visible = true;
			}
			e.chart.render();
		}
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	data: [{
		type: "spline",
		name: "Thụy Sĩ",
		markerSize: 5,
      	axisYType: "secondary",
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: 47.5 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 84.8 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 91 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 90 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 92.8 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 93.2 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 94.8 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 92.5 }
		]
	},
	{
		type: "spline",
		name: "Vương quốc Anh",
		markerSize: 5,
		axisYType: "secondary",
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: 26.8 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 70 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 83.6 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 85 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 85.4 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 87.5 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 89.8 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 91.6 }
		]
	},
	{
		type: "spline",
		name: "UAE",
		markerSize: 5,
		axisYType: "secondary",
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: 23.6 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 40 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 64 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 68 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 78 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 85 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 86 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 90.4 }
		]
	},
	{
		type: "spline",
		showInLegend: true,
		name: "USA",
		markerSize: 5,
		axisYType: "secondary",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		xValueFormatString: "YYYY",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: 43.1 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 68 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 71 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 71.7 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 69.7 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 79.3 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 84.2 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 87 }
		]
	},
	{
		type: "spline",
		name: "Thụy Điển",
		markerSize: 5,
		axisYType: "secondary",
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: 47.1 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 70.1 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 81.3 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 83.9 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 85.2 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 85.2 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 86.7 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 87 }
		]
	},
	{
		type: "spline",
		name: "Hong Kong",
		markerSize: 5,
		axisYType: "secondary",
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: 27.8 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 56.9 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 69.4 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 72 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 72.2 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 72.9 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 74.2 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 74.6 }
		]
	},
	{
		type: "spline",
		name: "Nga",
		markerSize: 5,
		axisYType: "secondary",
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: 2 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 15.2 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 29 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 43 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 49 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 63.8 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 61.4 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 70.5 }
		]
	},
	{
		type: "spline",
		name: "Ukraine",
		markerSize: 5,
		axisYType: "secondary",
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: .7 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 3.7 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 17.9 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 23.3 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 28.7 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 35.3 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 41.8 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 43.4 }
		]
	},
	{
		type: "spline",
		name: "Ấn Độ",
		markerSize: 5,
		axisYType: "secondary",
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0.0\"%\"",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2000, 00), y: .5 },
			{ x: new Date(2005, 00), y: 2.4 },
			{ x: new Date(2009, 00), y: 5.1 },
			{ x: new Date(2010, 00), y: 7.5 },
			{ x: new Date(2011, 00), y: 10.1 },
			{ x: new Date(2012, 00), y: 12.6 },
			{ x: new Date(2013, 00), y: 15.1 },
			{ x: new Date(2014, 00), y: 18 }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể đính kèm các sự kiện vào chú thích bằng itemmouseover, itemmousemove, itemmouseout hoặc itemclick. Bạn cũng có thể thay đổi vị trí của các chú thích bằng horizontalAlignvertialAlign.

Một số tùy biến khác bao gồm dockInsidePlotArea, legendMarkerColor

Thứ Bảy, 07/01/2023 11:22
51 👨 218
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript