Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị đường dạng động

Biểu đồ động được tạo bằng JavaScript hữu ích trong việc hiện trực tiếp dữ liệu biến thiên theo thời gian. Dùng biểu đồ đường cho biểu đồ tại thời gian thực rất phổ biến. Chúng có tính tương tác, phản hồi, hỗ trợ hoạt ảnh và cập nhật trực tiếp.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ đường được tạo bằng JavaScript. Nó cập nhật dữ liệu sau mỗi 500 mili giây. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ đường dạng động được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function() {

var dataPoints = [];

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	theme: "light2",
	title: {
		text: "Dữ liệu trực tiếp"
	},
	data: [{
		type: "line",
		dataPoints: dataPoints
	}]
});
updateData();

// Giá trị ban đầu
var xValue = 0;
var yValue = 10;
var newDataCount = 6;

function addData(data) {
	if(newDataCount != 1) {
		$.each(data, function(key, value) {
			dataPoints.push({x: value[0], y: parseInt(value[1])});
			xValue++;
			yValue = parseInt(value[1]);
		});
	} else {
		//dataPoints.shift();
		dataPoints.push({x: data[0][0], y: parseInt(data[0][1])});
		xValue++;
		yValue = parseInt(data[0][1]);
	}
	
	newDataCount = 1;
	chart.render();
	setTimeout(updateData, 1500);
}

function updateData() {
	$.getJSON("https://canvasjs.com/services/data/datapoints.php?xstart="+xValue+"&ystart="+yValue+"&length="+newDataCount+"type=json", addData);
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/jquery.canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Crosshair có thể được kích hoạt trong biểu đồ bằng cách tạo đối tượng crosshair. Những lựa chọn tùy biến thông dụng khác là lineColor (màu đường thẳng), lineThickness (dộ dày đường thẳng)…

Thứ Năm, 08/06/2023 16:47
51 👨 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript