Code mẫu biểu đồ nhiều chuỗi dữ liệu trong JavaScript

Code mẫu biểu đồ được tạo bởi JavaScript dưới đây cho bạn gợi ý hay về cách đồ thị hóa nhiều dữ liệu. Bạn có thể tự tay chỉnh sửa các phần tử trong code mẫu biểu đồ JavaScript này.

Đây là kiểu biểu đồ hữu ích khi phải so sánh nhiều chuỗi dữ liệu. Bạn có thể thêm nhiều hơn một phần tử chuỗi dữ liệu vào dữ liệu dạng mảng (array) để tạo biểu đồ đa chuỗi. Tất cả biểu đồ trong CanvasJS Library đều hỗ trợ dạng nhập liệu này, ngoại trừ kiểu pie, doughnut, funnel & pyramid.

Code mẫu biểu đồ đa dữ liệu trong JavaScript

Ví dụ bên dưới hiển thị biến thiên nhiệt độ giữa các bãi biển khác nhau bằng một biểu đồ đa dữ liệu. Nó cũng bao gồm mã nguồn cho bạn chỉnh sửa hoặc sao chép và lưu về máy:

Code mẫu biểu đồ theo chuỗi giá trị

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Nhiệt độ cao hàng ngày ở các bãi biển khác nhau"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "DD MMM,YY"
	},
	axisY: {
		title: "Nhiệt độ (độ °C)",
		suffix: " °C"
	},
	legend:{
		cursor: "pointer",
		fontSize: 16,
		itemclick: toggleDataSeries
	},
	toolTip:{
		shared: true
	},
	data: [{
		name: "Bãi Cháy",
		type: "spline",
		yValueFormatString: "#0.## °C",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017,6,24), y: 31 },
			{ x: new Date(2017,6,25), y: 31 },
			{ x: new Date(2017,6,26), y: 29 },
			{ x: new Date(2017,6,27), y: 29 },
			{ x: new Date(2017,6,28), y: 31 },
			{ x: new Date(2017,6,29), y: 30 },
			{ x: new Date(2017,6,30), y: 29 }
		]
	},
	{
		name: "Sầm Sơn",
		type: "spline",
		yValueFormatString: "#0.## °C",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017,6,24), y: 20 },
			{ x: new Date(2017,6,25), y: 20 },
			{ x: new Date(2017,6,26), y: 25 },
			{ x: new Date(2017,6,27), y: 25 },
			{ x: new Date(2017,6,28), y: 25 },
			{ x: new Date(2017,6,29), y: 25 },
			{ x: new Date(2017,6,30), y: 25 }
		]
	},
	{
		name: "Mỹ Khê",
		type: "spline",
		yValueFormatString: "#0.## °C",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017,6,24), y: 22 },
			{ x: new Date(2017,6,25), y: 19 },
			{ x: new Date(2017,6,26), y: 23 },
			{ x: new Date(2017,6,27), y: 24 },
			{ x: new Date(2017,6,28), y: 24 },
			{ x: new Date(2017,6,29), y: 23 },
			{ x: new Date(2017,6,30), y: 23 }
		]
	}]
});
chart.render();

function toggleDataSeries(e){
	if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	}
	else{
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Bạn có thể dễ dàng thay đổi kiểu biểu đồ bằng thuộc tính type có sẵn ở cấp chuỗi dữ liệu. Ngoài ra, bạn còn có một số tùy biến khác bao gồm: shared(Tool Tip), showInLegend, legendMarkerType…

Thứ Tư, 21/12/2022 16:53
51 👨 119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript