Code mẫu JavaScript tạo biểu đồ dạng đường đơn giản

Mẫu JavaScript Line Chart trên CanvasJS được vẽ bằng cách kết nối tất cả điểm dữ liệu trong chuỗi bằng các đoạn đường thẳng.

Biểu đồ đường bình thường được dùng để minh họa các xu hướng trong dữ liệu biến thiên liên tục theo thời gian hoặc phạm vi. Bạn có thể dùng số, danh mục hoặc trục ngày-tháng cho biểu đồ.

Các mẫu biểu đồ đường được tạo bằng JavaScript có khả năng đáp ứng, tương tác, có thể tùy biến & tích hợp dễ dàng với Bootstrap cùng các framework phổ biến khác. Chúng hoạt động thực sự tốt ngay cả với khối lượng điểm dữ liệu lớn, đồng thời còn hỗ trợ cả hoạt ảnh, thu phóng, xoay, chú thích...

Ví dụ bên dưới hiện một mẫu biểu đồ dạng đường được tạo bằng JavaScript. Bạn sẽ có cả code mẫu JavaScript đầy đủ để chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy chạy nội bộ.

Biểu đồ JavaScript Line Chart

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head> 
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	theme: "light2",
	title:{
		text: "Biểu đồ tuyến đơn giản"
	},
	data: [{    
		type: "line",
   	indexLabelFontSize: 16,
		dataPoints: [
			{ y: 450 },
			{ y: 414},
			{ y: 520, indexLabel: "\u2191 cao nhất",markerColor: "red", markerType: "triangle" },
			{ y: 460 },
			{ y: 450 },
			{ y: 500 },
			{ y: 480 },
			{ y: 480 },
			{ y: 410 , indexLabel: "\u2193 thấp nhất",markerColor: "DarkSlateGrey", markerType: "cross" },
			{ y: 500 },
			{ y: 480 },
			{ y: 510 }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy chỉnh biểu đồ

Bạn có thể thay đổi code JavaScript tạo mẫu biểu đồ dạng đường đơn giản ở trên qua các thuộc tính như lineColor - màu sắc đường thẳng hoặc lineThickness - độ dày đường thẳng. Một số tùy chỉnh phổ biến khác bao gồm:

 • lineDashType - Kiểu đường gạch ngang
 • markerType - Kiểu đánh dấu
 • markerSize - Kích thước đánh dấu
 • Và nhiều hơn thế nữa.
Thứ Năm, 12/01/2023 17:11
31 👨 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript