Code JavaScript tạo biểu đồ kết hợp giữa vùng và đường

Bạn có thể kết hợp biểu đồ vùng và đường giống như thêm các chuỗi dữ liệu khác. Những biểu đồ này có tính tương tác, phản hồi, hỗ trợ hiệu ứng động & xuất ảnh.

Ví dụ bên dưới minh họa biến thiên nhiệt độ hàng ngày cùng với giá trị trung bình của nó bằng cách kết hợp biểu đồ vùng theo phạm vi và đường được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp code nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code JavaScript tạo biểu đồ kết hợp giữa vùng và đường

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	theme: "light2",
	title: {
		text: "Biến thiên nhiệt độ hàng ngày ở Bengaluru - 7/2017"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "DD MMM"
	},
	axisY: {
		title: "Nhiệt độ (°C)",
		includeZero: true
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend: {
		dockInsidePlotArea: true,
		cursor: "pointer",
		itemclick: toggleDataSeries
	},
	data: [{
		type: "rangeArea",
		markerSize: 0,
		name: "Phạm vi nhiêt độ",
		showInLegend: true,
		toolTipContent: "{x}<br><span style=\"color:#6D77AC\">{name}</span><br>Nhỏ nhất: {y[1]} °C<br>Cao nhất: {y[0]} °C",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017, 6, 1), y: [30, 19] },
			{ x: new Date(2017, 6, 2), y: [30, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 3), y: [29, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 4), y: [28, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 5), y: [29, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 6), y: [29, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 7), y: [27, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 8), y: [26, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 9), y: [30, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 10), y: [30, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 11), y: [30, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 12),y: [29, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 13),y: [27, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 14),y: [27, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 15),y: [25, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 16),y: [29, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 17),y: [28, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 18),y: [27, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 19),y: [27, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 20),y: [29, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 21),y: [29, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 22),y: [31, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 23),y: [30, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 24),y: [30, 20] },
			{ x: new Date(2017, 6, 25),y: [31, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 26),y: [30, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 27),y: [31, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 28),y: [31, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 29),y: [31, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 30), y: [31, 21] },
			{ x: new Date(2017, 6, 31), y: [31, 22] }
		]
	}]
});
chart.render();

addAverages();

function addAverages() {
	var dps = [];
	for(var i = 0; i < chart.options.data[0].dataPoints.length; i++) {
		dps.push({
			x: chart.options.data[0].dataPoints[i].x,
			y: (chart.options.data[0].dataPoints[i].y[0] + chart.options.data[0].dataPoints[i].y[1]) / 2
		});
	}
	chart.options.data.push({
		type: "line",
		name: "Trung bình",
		showInLegend: true,
		markerType: "triangle",
		markerSize: 0,
		yValueFormatString: "##.0 °C",
		dataPoints: dps
	});
	chart.render();
}

function toggleDataSeries(e) {
	if (typeof (e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	} else {
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	e.chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Giống như mọi kiểu biểu đồ khác, bạn có thể tinh chỉnh dạng biểu đồ/đồ thị kết hợp này bằng cách thay đổi các thuộc tính, ví dụ:

  • indexLabel: Thêm nhãn dữ liệu/chỉ mục.
  • indexLabelFontColor: Màu font nhãn chỉ mục
  • indexLabelBackgroundColor: Màu background nhãn chỉ mục
Thứ Năm, 25/05/2023 11:48
51 👨 294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript