Code JavaScript tạo biểu đồ hình tròn với bán kính tùy chỉnh

Bạn có thể tùy biến bán kính/kích thước của biểu đồ hình tròn được tạo bằng JavaScript như ý muốn. Thư viện cung cấp một số lựa chọn cho bạn thay đổi diện mạo và chức năng của biểu đồ. Bạn cũng có thể thay đổi góc bắt đầu của biểu đồ hình tròn hoặc màu riêng cho từng điểm dữ liệu.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ hình tròn với bán kính có thể thay đổi được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code biểu đồ hình tròn với bán kính tùy chỉnh

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	theme: "light2",
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "Thị phần phát điện bằng nhiên liệu"
	},
	subtitles: [{
		text: "Vương quốc Anh, 2016",
		fontSize: 16
	}],
	data: [{
		type: "pie",
		indexLabelFontSize: 18,
		radius: 80,
		indexLabel: "{label} - {y}",
		yValueFormatString: "###0.0\"%\"",
		click: explodePie,
		dataPoints: [
			{ y: 42, label: "Gas" },
			{ y: 21, label: "Năng lượng hạt nhân"},
			{ y: 24.5, label: "Năng lượng tái tạo" },
			{ y: 9, label: "Than đá" },
			{ y: 3.1, label: "Nhiên liệu khác" }
		]
	}]
});
chart.render();

function explodePie(e) {
	for(var i = 0; i < e.dataSeries.dataPoints.length; i++) {
		if(i !== e.dataPointIndex)
			e.dataSeries.dataPoints[i].exploded = false;
	}
}
 
}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</div>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tinh chỉnh biểu đồ

Màu sắc và độ mờ của điểm dữ liệu có thể được thay đổi bằng cách dùng thuộc tính colorfillOpacity có sẵn ở cấp chuỗi dữ liệu. Những lựa chọn tùy chỉnh thường dùng khác là explode, startAngle

Thứ Ba, 21/03/2023 10:36
31 👨 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript