Code mẫu JavaScript tạo biểu đồ kim tự tháp với các nhãn chỉ mục/dữ liệu

Các nhãn chỉ mục và dữ liệu cung cấp thêm thông tin về điểm dữ liệu trong biểu đồ. Bạn có thể đặt chúng ở bên trong hoặc ngoài kim tự tháp.

Ví dụ bên dưới minh hoạ một mẫu biểu đồ kim tự tháp có nhãn chỉ mục ở bên trong. Bạn sẽ có cả code mẫu JavaScript để chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code mẫu biểu đồ JavaScript kim tự tháp

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	exportEnabled: true,
	theme: "light2",
	title:{
		text: "Biểu đồ rủi ro khi quảng cáo"
	},
	data: [{
		type: "pyramid",
		toolTipContent: "<b>{label}</b>: {y}%",
		indexLabelFontColor: "#5A5757",
		indexLabelFontSize: 16,
		indexLabel: "{label}({y}%)",
		indexLabelPlacement: "inside",
		dataPoints: [
			{ y: 15, label: "Trả tiền quảng cáo theo mỗi click" },
			{ y: 25, label: "Tài trợ trang web" },
			{ y: 25, label: "Quảng cáo qua banner" },
			{ y: 40, label: "Quảng cáo tương tác" },
			{ y: 60, label: "Quảng cáo truyền thống" }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJs

Tùy chỉnh biểu đồ

Vị trí nhãn chỉ mục/dữ liệu có thể được đặt bên trong hoặc bên ngoài bằng cách đặt thuộc tính indexLabelPlacement thành inside hoặc outside.

Khi các nhãn index được đặt bên ngoài, chúng vừa được kết nối với các điểm dữ liệu trong một dòng. Dòng này có thể được tùy biến bằng thuộc tính indexLabelLineColor, indexLabelLineThickness

Thứ Ba, 04/04/2023 13:49
51 👨 252
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript