Code mẫu JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị với Zoom và Pan

Tiếp tục kho code mẫu JavaScript tạo biểu đồ đẹp mắt với tính năng thu phóng và xoay. Chúng rất tiện lợi và dễ sử dụng khi được tạo bằng JavaScript.

Zoom & Pan cho phép phân tích dữ liệu ở cấp độ vi mô và rất hữu ích khi biểu đồ chứa dữ liệu lớn trở nên khó đọc. Trong khi Zooming cho bạn thấy chi tiết dữ liệu bằng cách chọn một vùng cụ thể, Panning/Scrolling cho bạn điều hướng qua biểu đồ sau khi phóng to nó.

Zooming & Panning được hỗ trợ trên tất cả các kiểu biểu đồ với các trục bao gồm line, column, area, bar, candlestick… Ví dụ bên dưới hiện một mẫu đồ thị được tạo bởi JavaScript có tính năng xoay và thu phóng cùng mã nguồn cho bạn chỉnh sửa hoặc lưu để dùng cho trang web:

Code mẫu biểu đồ Java

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	theme: "light2", // bạn có thể thử "light1", "light2", "dark1" hoặc "dark2"
	animationEnabled: true,
	zoomEnabled: true,
	title: {
		text: "Thử phóng to và xoay"
	},
	data: [{
		type: "area",
		dataPoints: []
	}]
});

addDataPoints(1000);  
chart.render();

function addDataPoints(noOfDps) {
	var xVal = chart.options.data[0].dataPoints.length + 1, yVal = 100;
	for(var i = 0; i < noOfDps; i++) {
		yVal = yVal +  Math.round(5 + Math.random() *(-5-5));
		chart.options.data[0].dataPoints.push({x: xVal,y: yVal});	
		xVal++;
	}
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: Canvajs.com

Bạn có thể phóng to, thu nhỏ quanh trục X, Y hoặc cả hai bằng zoomType. Một số tùy biến khác bao gồm toolbar, color, fillOpacity, lineColor, lineThickness…

Thứ Tư, 21/12/2022 17:04
31 👨 152
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript