Code JavaScript tạo biểu đồ phân tán với các dấu tùy chỉnh

Bạn có thể thay đổi kiểu đánh dấu được dùng để hiện điểm dữ liệu trong biểu đồ phân tán. Đổi kiểu đánh dấu giúp người xem dễ phân biệt sự khác nhau giữa các chuỗi/điểm dữ liệu trên biểu đồ/đồ thị.

Ví dụ bên dưới minh họa mẫu biểu đồ phân tán đa chuỗi dữ liệu được tạo bằng JavaScript, trong đó bạn sẽ thấy kiểu đánh dấu dành cho các chuỗi thứ hai được thanh đổi thành hình tam giác. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bản chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code JavaScript tạo biểu đồ phân tán với các dấu tùy chỉnh

<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "So sánh mức sử dụng CPU và người dùng đang hoạt động"
	},
	axisX: {
		title: "Người dùng đang hoạt động"
	},
	axisY: {
		title: "Sử dụng CPU",
		suffix: "%"
	},
	legend: {
		cursor: "pointer",
		itemclick: toggleDataSeries
	},
	data: [{
		type: "scatter",
		name: "Server 1",
		showInLegend: true,
		toolTipContent: "<span style=\"color:#4F81BC \">{name}</span><br>Người dùng đang hoạt động: {x}<br>Sử dụng CPU: {y}%",
		dataPoints: [
			{ x: 100, y: 10 },
			{ x: 110, y: 15 },
			{ x: 130, y: 17 },
			{ x: 140, y: 19 },
			{ x: 145, y: 21 },
			{ x: 400, y: 25 },
			{ x: 430, y: 27 },
			{ x: 444, y: 30 },
			{ x: 460, y: 29 },
			{ x: 490, y: 35 },
			{ x: 500, y: 40 },
			{ x: 510, y: 50 },
			{ x: 600, y: 30 },
			{ x: 700, y: 35 },
			{ x: 800, y: 40 },
			{ x: 900, y: 45 },
			{ x: 1000, y: 47 },
			{ x: 1200, y: 55 },
			{ x: 1230, y: 51 },
			{ x: 1300, y: 60 },
			{ x: 1330, y: 65 },
			{ x: 1400, y: 70 },
			{ x: 1450, y: 71 },
			{ x: 1500, y: 69 },
			{ x: 1530, y: 75 },
			{ x: 1590, y: 79 },
			{ x: 1600, y: 62 },
			{ x: 1620, y: 80 },
			{ x: 1640, y: 85 },
			{ x: 1700, y: 81 },
			{ x: 1790, y: 89 },
			{ x: 1800, y: 91 },
			{ x: 1950, y: 93 },
			{ x: 1980, y: 88 },
			{ x: 2000, y: 90 }
		]
	},
	{
		type: "scatter",
		name: "Server 2",
		showInLegend: true,
		markerType: "triangle",
		toolTipContent: "<span style=\"color:#C0504E \">{name}</span><br>Người dùng đang hoạt động: {x}<br>Sử dụng CPU: {y}%",
		dataPoints: [
			{ x: 100, y: 25 },
			{ x: 110, y: 35 },
			{ x: 130, y: 35 },
			{ x: 140, y: 40 },
			{ x: 145, y: 45 },
			{ x: 400, y: 42 },
			{ x: 430, y: 32 },
			{ x: 444, y: 35 },
			{ x: 460, y: 43 },
			{ x: 490, y: 50 },
			{ x: 500, y: 57 },
			{ x: 510, y: 67 },
			{ x: 600, y: 40 },
			{ x: 700, y: 46 },
			{ x: 800, y: 50 },
			{ x: 900, y: 60 },
			{ x: 1000, y: 66 },
			{ x: 1200, y: 79 },
			{ x: 1230, y: 60 },
			{ x: 1300, y: 75 },
			{ x: 1330, y: 80 },
			{ x: 1400, y: 82 },
			{ x: 1450, y: 88 },
			{ x: 1500, y: 87 },
			{ x: 1530, y: 88 },
			{ x: 1590, y: 90 },
			{ x: 1600, y: 80 },
			{ x: 1620, y: 93 },
			{ x: 1640, y: 91 },
			{ x: 1700, y: 92 },
			{ x: 1790, y: 93 },
			{ x: 1800, y: 90 },
			{ x: 1950, y: 91 },
			{ x: 1980, y: 93 },
			{ x: 2000, y: 95 }
		]
	}]
});
chart.render();
 
function toggleDataSeries(e) {
	if (typeof (e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	} else {
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	e.chart.render();
}
 
}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thay đổi kiểu hoặc kích thước của đánh dấu trong biểu đồ phân tán bằng markerType & markerSize. Một số lựa chọn tùy biến thông dụng khác là markerColor, markerBorderColor, markerBorderThickness etc.

Thứ Bảy, 29/04/2023 10:52
31 👨 230
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript