Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ Pareto với nhãn Index/Data

Nhãn index/data được dùng để hiện một số thông tin bổ sung về các điểm dữ liệu. Bạn có thể dễ dàng thêm và tùy biến các nhãn index/data vào biểu đồ pareto. Ví dụ bên dưới minh họa biểu đồ Pareto kèm các nhãn data/index được tạo bằng JavaScript.

Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bạn chỉnh sửa thoải mái trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ Pareto với nhãn Index/Data

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	title:{
		text: "Phàn nàn của khách hàng"
	},
	axisY: {
		title: "Số lượt đánh giá",
		lineColor: "#4F81BC",
		tickColor: "#4F81BC",
		labelFontColor: "#4F81BC",
		gridThickness: 0
	},
	axisY2: {
		title: "Phần trăm",
		suffix: "%",
		gridThickness: 0,
		lineColor: "#C0504E",
		tickColor: "#C0504E",
		labelFontColor: "#C0504E"
	},
	data: [{
		type: "column",
		dataPoints: [
			{ label: "Đỗ xe", y: 3050 },
			{ label: "Đại diện bán hàng thô lỗ", y: 1100 },
			{ label: "Ánh sáng kém", y: 850 },
			{ label: "Bố cục khó hiểu", y: 480 },
			{ label: "Kích thước hạn chế", y: 350 },
			{ label: "Quần áo bạc màu", y: 180 },
			{ label: "Quần áo bị co", y: 120 }
		]
	}]
});
chart.render();
createPareto();

function createPareto(){
	var dps = [];
	var yValue, yTotal = 0, yPercent = 0;

	for(var i = 0; i < chart.data[0].dataPoints.length; i++)
		yTotal += chart.data[0].dataPoints[i].y;

	for(var i = 0; i < chart.data[0].dataPoints.length; i++) {
		yValue = chart.data[0].dataPoints[i].y;
		yPercent += (yValue / yTotal * 100);
		dps.push({label: chart.data[0].dataPoints[i].label, y: yPercent });
	}
	chart.addTo("data", {type:"line", axisYType: "secondary", yValueFormatString: "0.##\"%\"", indexLabel: "{y}", indexLabelFontColor: "#C24642", dataPoints: dps});
	chart.axisY[0].set("maximum", yTotal, false);
	chart.axisY2[0].set("maximum", 105, false );
	chart.axisY2[0].set("interval", 25 );
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thay đổi màu sắc của đường thẳng bằng thuộc tính lineColor. Những lựa chọn tùy biến khác bao gồm:

  • indexLabel: Nhãn chỉ mục
  • indexLabelFontColor: Màu font nhãn chỉ mục
  • indexLabelFontSize: Kích thước font nhãn chỉ mục
Thứ Ba, 23/05/2023 12:52
51 👨 304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript