Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị kết hợp đường, vùng và cột

Bạn có thể tạo kết hợp bất kỳ biểu đồ có cùng hướng trục X và Y. Tạo kết hợp các biểu đồ/đồ thị khác nhau tương tự như thiết kế biểu đồ đa chuỗi. Bạn chỉ cần thêm chuỗi dữ liệu và xác định kiểu biểu đồ.

Ví dụ bên dưới minh họa mẫu biểu đồ kết hợp cột, đường và vùng được tạo bằng JavaScript. Nó cũng chứa mã nguồn mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Code biểu đồ kết hợp JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	theme: "light2",
	title: {
		text: "Dữ liệu doanh số hàng tháng"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "MMM"
	},
	axisY: {
		prefix: "$",
		labelFormatter: addSymbols
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend: {
		cursor: "pointer",
		itemclick: toggleDataSeries
	},
	data: [
	{
		type: "column",
		name: "Doanh số thực tế",
		showInLegend: true,
		xValueFormatString: "MMMM YYYY",
		yValueFormatString: "$#,##0",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 0), y: 20000 },
			{ x: new Date(2016, 1), y: 30000 },
			{ x: new Date(2016, 2), y: 25000 },
			{ x: new Date(2016, 3), y: 70000, indexLabel: "Gia hạn cao" },
			{ x: new Date(2016, 4), y: 50000 },
			{ x: new Date(2016, 5), y: 35000 },
			{ x: new Date(2016, 6), y: 30000 },
			{ x: new Date(2016, 7), y: 43000 },
			{ x: new Date(2016, 8), y: 35000 },
			{ x: new Date(2016, 9), y: 30000},
			{ x: new Date(2016, 10), y: 40000 },
			{ x: new Date(2016, 11), y: 50000 }
		]
	}, 
	{
		type: "line",
		name: "Doanh số mong đợi",
		showInLegend: true,
		yValueFormatString: "$#,##0",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 0), y: 40000 },
			{ x: new Date(2016, 1), y: 42000 },
			{ x: new Date(2016, 2), y: 45000 },
			{ x: new Date(2016, 3), y: 45000 },
			{ x: new Date(2016, 4), y: 47000 },
			{ x: new Date(2016, 5), y: 43000 },
			{ x: new Date(2016, 6), y: 42000 },
			{ x: new Date(2016, 7), y: 43000 },
			{ x: new Date(2016, 8), y: 41000 },
			{ x: new Date(2016, 9), y: 45000 },
			{ x: new Date(2016, 10), y: 42000 },
			{ x: new Date(2016, 11), y: 50000 }
		]
	},
	{
		type: "area",
		name: "Lợi nhuận",
		markerBorderColor: "white",
		markerBorderThickness: 2,
		showInLegend: true,
		yValueFormatString: "$#,##0",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 0), y: 5000 },
			{ x: new Date(2016, 1), y: 7000 },
			{ x: new Date(2016, 2), y: 6000},
			{ x: new Date(2016, 3), y: 30000 },
			{ x: new Date(2016, 4), y: 20000 },
			{ x: new Date(2016, 5), y: 15000 },
			{ x: new Date(2016, 6), y: 13000 },
			{ x: new Date(2016, 7), y: 20000 },
			{ x: new Date(2016, 8), y: 15000 },
			{ x: new Date(2016, 9), y: 10000},
			{ x: new Date(2016, 10), y: 19000 },
			{ x: new Date(2016, 11), y: 22000 }
		]
	}]
});
chart.render();

function addSymbols(e) {
	var suffixes = ["", "K", "M", "B"];
	var order = Math.max(Math.floor(Math.log(Math.abs(e.value)) / Math.log(1000)), 0);

	if(order > suffixes.length - 1)        	
		order = suffixes.length - 1;

	var suffix = suffixes[order];   
	return CanvasJS.formatNumber(e.value / Math.pow(1000, order)) + suffix;
}

function toggleDataSeries(e) {
	if (typeof (e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	} else {
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	e.chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bất kỳ số trong chuỗi dữ liệu đều có thể được vẽ ở biểu đồ bằng cách thêm mảng chuỗi data mới. Bạn cũng có thể bật chú thích trong các đồ thị đa chuỗi bằng cách mở showInLegend.

Những lựa chọn tùy biến thông dụng khác là legendText (nội dung chú thích), indexLabel (nhãn chỉ mục), color (màu sắc)…

Thứ Ba, 30/05/2023 11:52
51 👨 569
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript