Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị xếp chồng cột hoàn toàn

Biểu đồ xếp chồng cột hoàn toàn còn gọi là biểu đồ thanh xếp chồng 100% theo chiều dọc. Nó tương tự như các biểu đồ cột xếp chồng khác, ngoại trừ việc chiều cao từng cột được tính theo phần trăm của tổng số. Điều này cho phép bạn so sánh giá trị của từng chuỗi dữ liệu với tổng số theo phần trăm. Kiểu biểu đồ này cũng có tính tương tác, đáp ứng, hỗ trợ hoạt ảnh & xuất dưới dạng ảnh.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ cột xếp chồng 100% được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng bao gồm mã nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy chạy nội bộ.

Biểu đồ cột xếp chồng 10%% bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Thành phần lưu lượng truy cập Internet ở Bắc Mỹ"
	},
	axisX: {
		interval: 1,
		intervalType: "year",
		valueFormatString: "YYYY"
	},
	axisY: {
		suffix: "%"
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend: {
		reversed: true,
		verticalAlign: "center",
		horizontalAlign: "right"
	},
	data: [{
		type: "stackedColumn100",
		name: "Thời gian thực",
		showInLegend: true,
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0\"%\"",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2010,0), y: 40 },
			{ x: new Date(2011,0), y: 50 },
			{ x: new Date(2012,0), y: 60 },
			{ x: new Date(2013,0), y: 61 },
			{ x: new Date(2014,0), y: 63 },
			{ x: new Date(2015,0), y: 65 },
			{ x: new Date(2016,0), y: 67 }
		]
	}, 
	{
		type: "stackedColumn100",
		name: "Duyệt web",
		showInLegend: true,
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0\"%\"",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2010,0), y: 28 },
			{ x: new Date(2011,0), y: 18 },
			{ x: new Date(2012,0), y: 12 },
			{ x: new Date(2013,0), y: 10 },
			{ x: new Date(2014,0), y: 10 },
			{ x: new Date(2015,0), y: 7 },
			{ x: new Date(2016,0), y: 5 }
		]
	}, 
	{
		type: "stackedColumn100",
		name: "Chia sẻ file",
		showInLegend: true,
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0\"%\"",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2010,0), y: 15 },
			{ x: new Date(2011,0), y: 12 },
			{ x: new Date(2012,0), y: 10 },
			{ x: new Date(2013,0), y: 9 },
			{ x: new Date(2014,0), y: 7 },
			{ x: new Date(2015,0), y: 5 },
			{ x: new Date(2016,0), y: 1 }
		]
	},
	{
		type: "stackedColumn100",
		name: "Khác",
		showInLegend: true,
		xValueFormatString: "YYYY",
		yValueFormatString: "#,##0\"%\"",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2010,0), y: 17 },
			{ x: new Date(2011,0), y: 20 },
			{ x: new Date(2012,0), y: 18 },
			{ x: new Date(2013,0), y: 20 },
			{ x: new Date(2014,0), y: 20 },
			{ x: new Date(2015,0), y: 23 },
			{ x: new Date(2016,0), y: 27 }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể bật chú giải bằng thuộc tính showInLegend. Thay đổi vị trí của chú thích theo chiều dọc bằng verticalAlign hoặc ngang bằng horizontalAlign. Ngoài ra, bạn còn có thể thay đổi cả color - màu sắc, shared(toolTip) - chia sẻ tooltip và nhiều hơn thế nữa.

Thứ Sáu, 03/03/2023 16:42
31 👨 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript