Code JavaScript tạo biểu đồ tuyến nhiều chuỗi dữ liệu dạng bậc thang

Multi Series Step Line Chart - Biểu đồ/đồ thị tuyến đa bậc trên CanvasJS hữu ích khi bạn so sánh nhiều xu hướng cho các sự kiện không diễn ra liên tục về bản chất. Đồ thị dạng đường Multi-series Step Line cho phép vẽ biểu đồ nhiều bộ dữ liệu, đồng thời khiến việc so sánh nó dễ dàng hơn.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ Multi Series Step Line Chart được tạo bằng code JavaScript. Bạn có thể tinh chỉnh mã nguồn trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ Stepline chart được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart= new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Biểu đồ StepLine nhiều chuỗi với dữ liệu null"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "DD MMM"
	},
	axisY2: {
		minimum:25
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	data: [{
		type: "stepLine",
		connectNullData: true,
		xValueFormatString: "MMM",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2008,02), y: 15.00 },
			{ x: new Date(2008,03), y: 14.50 },
			{ x: new Date(2008,04), y: 14.00 },
			{ x: new Date(2008,05), y: 14.50 },
			{ x: new Date(2008,06), y: 14.75 },
			{ x: new Date(2008,07), y: null },
			{ x: new Date(2008,08), y: 15.80 },
			{ x: new Date(2008,09), y: 17.50 }
		]
	},
	{
		type: "stepLine",  
		axisYType: "secondary",
		connectNullData: true,
		xValueFormatString: "MMM",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2008,02), y: 41.00 },
			{ x: new Date(2008,03), y: 43.50 },
			{ x: new Date(2008,04), y: 41.00 },
			{ x: new Date(2008,05), y: null },
			{ x: new Date(2008,06), y: 47.55 },
			{ x: new Date(2008,07), y: 45.00 },
			{ x: new Date(2008,08), y: 40.70 },
			{ x: new Date(2008,09), y: 37.00 }
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể tùy biến một số thuộc tính trong code mẫu JavaScript tạo biểu đồ trên để minh họa dữ liệu theo cách mong muốn. Ví dụ:

  • Dùng thuộc tính connectNullData để vẽ một đường thẳng khi gặp các mốc dữ liệu trống thay vì hiện đường gián đoạn.
  • Dùng nullDataDashType để chỉnh sửa kiểu nét gạch của đường đang kết nối.
  • ShowInLegend - Hiện chú giải
  • Shared (toolTip) - Chia sẻ tooltip
Thứ Bảy, 04/02/2023 11:00
51 👨 249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript