Code JavaScript tạo biểu đồ đường liền nét & nét đứt

Đường đứt nét có thể rất hữu ích khi bạn cần phân biệt một đường với những đường khác trong một đồ thị/biểu đồ nhiều chuỗi dữ liệu.

Các kiểu đồ dạng đường như liền nét, nét đứt, chấm, dashDot… đều được hỗ trợ ở tất cả biểu đồ dạng đường. Bạn cũng có thể tùy biến độ dày hoặc màu sắc cửa đường thẳng để khiến nó dễ phân biệt hơn.

Ví dụ bên dưới hiện một biểu đồ đường nhiều chuỗi dữ liệu được tạo bởi JavaScript với các đường nét liền và đứt. Bài viết cũng cung cấp code nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy chạy nội bộ.

Code biểu đồ JavaScript với đường nét đứt

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	theme: "light2",
	title:{
		text: "Số lượng người truy cập trang"
	},
	axisX:{
		valueFormatString: "DD MMM",
		crosshair: {
			enabled: true,
			snapToDataPoint: true
		}
	},
	axisY: {
		title: "Số lượt truy cập",
		includeZero: true,
		crosshair: {
			enabled: true
		}
	},
	toolTip:{
		shared:true
	},  
	legend:{
		cursor:"pointer",
		verticalAlign: "bottom",
		horizontalAlign: "left",
		dockInsidePlotArea: true,
		itemclick: toogleDataSeries
	},
	data: [{
		type: "line",
		showInLegend: true,
		name: "Tổng truy cập",
		markerType: "square",
		xValueFormatString: "DD MMM, YYYY",
		color: "#F08080",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017, 0, 3), y: 650 },
			{ x: new Date(2017, 0, 4), y: 700 },
			{ x: new Date(2017, 0, 5), y: 710 },
			{ x: new Date(2017, 0, 6), y: 658 },
			{ x: new Date(2017, 0, 7), y: 734 },
			{ x: new Date(2017, 0, 8), y: 963 },
			{ x: new Date(2017, 0, 9), y: 847 },
			{ x: new Date(2017, 0, 10), y: 853 },
			{ x: new Date(2017, 0, 11), y: 869 },
			{ x: new Date(2017, 0, 12), y: 943 },
			{ x: new Date(2017, 0, 13), y: 970 },
			{ x: new Date(2017, 0, 14), y: 869 },
			{ x: new Date(2017, 0, 15), y: 890 },
			{ x: new Date(2017, 0, 16), y: 930 }
		]
	},
	{
		type: "line",
		showInLegend: true,
		name: "Khách truy cập duy nhất",
		lineDashType: "dash",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2017, 0, 3), y: 510 },
			{ x: new Date(2017, 0, 4), y: 560 },
			{ x: new Date(2017, 0, 5), y: 540 },
			{ x: new Date(2017, 0, 6), y: 558 },
			{ x: new Date(2017, 0, 7), y: 544 },
			{ x: new Date(2017, 0, 8), y: 693 },
			{ x: new Date(2017, 0, 9), y: 657 },
			{ x: new Date(2017, 0, 10), y: 663 },
			{ x: new Date(2017, 0, 11), y: 639 },
			{ x: new Date(2017, 0, 12), y: 673 },
			{ x: new Date(2017, 0, 13), y: 660 },
			{ x: new Date(2017, 0, 14), y: 562 },
			{ x: new Date(2017, 0, 15), y: 643 },
			{ x: new Date(2017, 0, 16), y: 570 }
		]
	}]
});
chart.render();

function toogleDataSeries(e){
	if (typeof(e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	} else{
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	chart.render();
}

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể thiết lập lựa chọn giữa các kiểu đường khác nhau bằng lineDashType. Ngoài ra, bạn còn có thêm những lựa chọn tùy biến biểu đồ khác bằng:

  • lineColor - màu đường thẳng
  • lineThickness - độ dày đường thẳng
  • markerType - kiểu đánh dấu
  • markerColor - Màu sắc đánh dấu
  • Và nhiều hơn thế nữa
Thứ Sáu, 13/01/2023 17:02
51 👨 251
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript