Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ/đồ thị Doughnut

Biểu đồ Doughnut tương tự như biểu đồ hình tròn, ngoại trừ việc nó có tâm trống. Biểu đồ Donut hữu ích khi bạn muốn so sánh trực quan tỷ lệ của từng thành phần trong tổng số. Biểu đồ Doughnut đẹp, cho phép người dùng tương tác, có thể tương thích chéo trình duyệt, hỗ trợ hoạt ảnh và xuất dưới dạng ảnh, đồng thời, cập nhật dữ liệu tại thời gian thực.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ/đồ thị Doughnut được tạo bằng JavaScript. Bài viết bao gồm code mẫu biểu đồ cho bạn chỉnh sửa và sử dụng trong dự án cá nhân.

Code JavaScript tạo biểu đồ Donut

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>  
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Danh mục email",
		horizontalAlign: "left"
	},
	data: [{
		type: "doughnut",
		startAngle: 60,
		//innerRadius: 60,
		indexLabelFontSize: 17,
		indexLabel: "{label} - #percent%",
		toolTipContent: "<b>{label}:</b> {y} (#percent%)",
		dataPoints: [
			{ y: 67, label: "Hòm thư đến" },
			{ y: 28, label: "Lưu trữ" },
			{ y: 10, label: "Nhãn" },
			{ y: 7, label: "Nháp"},
			{ y: 15, label: "Thùng rác"},
			{ y: 6, label: "Spam"}
		]
	}]
});
chart.render();

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Thiết lập thuộc tính exploded cho một số điểm dữ liệu, khiến chúng trở nên nổi bật. Bạn cũng có thể tùy biến thuộc tính innerRadius hoặc radius. Một số lựa chọn khác bao gồm explodeOnClick, startAngle, indexLabelPlacement

Thứ Ba, 14/03/2023 16:57
51 👨 304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ JavaScript