Code mẫu JavaScript tạo biểu đồ với các điểm dữ liệu có thể kéo

Biểu đồ JavaScript này chứa các điểm dữ liệu có thể kéo bằng chuột để cập nhật giá trị của nó. Tính năng này hữu ích trong việc xây dựng ứng dụng cho phép người dùng thay đổi giá trị trực tiếp để thấy tác động của nó trên các tham số khác.

Thư viện này cung cấp một số phương pháp để lấy và thiết lập giá trị cho các thuộc tính khác. Ví dụ đưa ra dùng phương pháp convertPixelToValue mà chuyển đổi tọa độ pixel thành giá trị trục. Nó cũng bao gồm mã nguồn mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu để chạy nội bộ.

Code mẫu biểu đồ JavaScript

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function() {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {    
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "Kéo cột bất kỳ để chỉnh lại kích thước"
	},
	axisX:{
		minimum: 5,
		maximum: 95
	},
	data: [{
		type: "column",
		dataPoints: [
			{ x: 10, y: 71 },
			{ x: 20, y: 55 },
			{ x: 30, y: 50 },
			{ x: 40, y: 65 },
			{ x: 50, y: 95 },
			{ x: 60, y: 68 },
			{ x: 70, y: 28 },
			{ x: 80, y: 34 },
			{ x: 90, y: 14 }
		]
	}]
});
chart.render();

var xSnapDistance = chart.axisX[0].convertPixelToValue(chart.get("dataPointWidth")) / 2;
var ySnapDistance = 3;

var xValue, yValue;

var mouseDown = false;
var selected = null;
var changeCursor = false;

var timerId = null;

function getPosition(e) {
	var parentOffset = $("#chartContainer > .canvasjs-chart-container").offset();     	
	var relX = e.pageX - parentOffset.left;
	var relY = e.pageY - parentOffset.top;
	xValue = Math.round(chart.axisX[0].convertPixelToValue(relX));
	yValue = Math.round(chart.axisY[0].convertPixelToValue(relY));
}

function searchDataPoint() {
	var dps = chart.data[0].dataPoints;
	for(var i = 0; i < dps.length; i++ ) {
		if( (xValue >= dps[i].x - xSnapDistance && xValue <= dps[i].x + xSnapDistance) && (yValue >= dps[i].y - ySnapDistance && yValue <= dps[i].y + ySnapDistance) ) 
		{
			if(mouseDown) {
				selected = i;
				break;
			} else {
				changeCursor = true;
				break; 
			}
		} else {
			selected = null;
			changeCursor = false;
		}
	}
}

jQuery("#chartContainer > .canvasjs-chart-container").on({
	mousedown: function(e) {
		mouseDown = true;
		getPosition(e); 
		searchDataPoint();
	},
	mousemove: function(e) {
		getPosition(e);
		if(mouseDown) {
			clearTimeout(timerId);
			timerId = setTimeout(function(){
				if(selected != null) {
					chart.data[0].dataPoints[selected].y = yValue;
					chart.render();
				}  
			}, 0);
		}
		else {
			searchDataPoint();
			if(changeCursor) {
				chart.data[0].set("cursor", "n-resize");
			} else {
				chart.data[0].set("cursor", "default");
			}
		}
	},
	mouseup: function(e) {
		if(selected != null) {
			chart.data[0].dataPoints[selected].y = yValue;
			chart.render();
			mouseDown = false;
		}
	}
});

}
</script>
</head>
<body>  
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div> 
<script src="https://canvasjs.com/assets/script/canvasjs.min.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script> 
</body>
</html>

Nguồn: CanvasJS

Tùy biến biểu đồ

Bạn có thể tìm nạp hoặc cập nhật các giá trị khác nhau trong biểu đồ bằng phương thức “get” và “set” tương ứng. Bạn cũng có thể thay đổi chiều rộng của cột bằng dataPointWidth.

Thứ Tư, 04/01/2023 14:18
31 👨 167
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ JavaScript